Ønsker økt uttak av kongekrabbe

Kongekrabbe. Foto: Per Eide Studio / Norwegian Seafood Council

Norges Kystfiskarlag ønsker økt uttak av kongekrabbe i kvoteregulert området, etter at fiskere og mottak melder om uvanlig mye krabbe.

I en uttalelse om reguleringen av kongekrabbefisket, går Kystfiskarlaget inn for at man istedet for å begrense eller stanse fisket, øker kvoten og senker minstemålet.

– Fisket etter kongekrabbe, så langt i sesongen, viser at bestandsestimatet som er gjort innenfor kommersiell sone må revurderes. Fiskerne og mottakene melder om uvanlig mye krabbe, skriver Norges Kystfiskarlag (NKF) i et brev til Fiskeridirektoratet.

– Rent forvaltningsmessig vil det være en fordel om kvoten økes og minstemålsgrensen senkes for inneværende år i norsk kommersiell sone. Det vil være til fordel både for kongekrabbebestanden i seg selv, og for andre arter i samme sone, heter det i brevet.

– Mengden kongekrabbe er nå så stor at uttaket kan økes slik at det blir bedre balanse mellom bestanden og næringskildene. Med dagens reguleringer risikerer vi både økt migrasjon vestover og bestandskollaps på grunn av overpopulasjon, påpeker Norges Kystfiskarlag.

NKF har tidligere uttalt at det ikke er et biologisk problem at bestanden reduseres, mens en for sterk bestand derimot er svært uheldig både for kongekrabbebestanden selv og for annet fiskeri. Særlig er ulempene store i fiske med botnline, mener Kystfiskarlaget.

– Russland har stoppet fangst av kongekrabbe innenfor sin 12 milsgrense og de har justert total fangstkvote kraftig ned. Reduksjonen i det russske fisket fører til mer krabbe i norsk kommersiell sone, skriver Kystfiskarlaget.

Etterspørselen etter kongekrabbe er stor og prisene gode. Nye markeder har meldt sin interesse; Kina ønsker å kjøpe småkrabbe.

– Denne etterspørselen etter krabbe bør man utnytte på best mulig måte til beste for fiskere og industri. NKF mener at minstemålet på krabbe kan justeres ned for å komme markedet i møte. Dette kan med forsvarlighet gjennomføres uten at myndighetens forvaltningsmål trues, fremholder Kystfiskarlaget.