Ønsker bedre vilkår for sjøtransport

STATSBUDSJETTET: Organisasjonen Norske Havner mener det er sprik mellom regjeringens mål og virkemidler angående rammevilkår for sjøtransporten.

– Norske Havner har lenge tatt til ordet for at man må rette opp de skjevheter som oppstår som følge av dårligere rammevilkår for sjøtransporten. Politikken har de senere år vært preget av et markert sprik mellom mål og virkemidler, men i fjorårets budsjettforslag fremmet man noen positive virkemidler. Dette følges opp i for liten grad i foreliggende budsjettforslag, skriver direktør Rune Mjøs i organisasjonen Norske Havner i en pressemelding.

– Det uttales riktignok at det er et mål å overføre mer gods fra veg til sjø, men det fremmes få konkrete forslag til virkemidler for å betre sjøtransportens konkurransevilkår, konstaterer Mjøs.

Han mener derfor at det fremdeles er områder for forbedring.

– Det er gledelig at regjeringen nå følger opp fjorårets forslag om å redusere kystgebyrene ved en årlig nedtrapping i planperioden. Vi merker oss at regjeringen har fulgt vårt forslag fra i fjor om å øke tempoet i nedtrappingen og man foreslår en reduksjon i dekningsgraden fra 30 prosent til 20 prosent. Vi merker oss også at regjeringen foreslår bevilgninger til Kystverket som følger opp investeringsnivået i NTP (Norsk Transportplan red.anm.), uttaler Mjøs.

– Alt dette er vel og bra og viser at man er på rett kurs, men det er fremdeles en lang seilas før målet er nådd, hevder Mjøs.

Fremdeles må skipsfarten dekke havnenes kostnader til arbeid med havnesikring. Både kostnadene og det strenge regelverket fører til en avvisningseffekt bort fra sjøtransport. Det er sterkt beklagelig at man belaster sjøtransporten på denne måten, mener Norske Havner.

– Et annen viktig del av rammevilkårene er regelverk innen ulike områder som miljø, sikkerhet osv. Regelverk for grensekrysninger, transport av farlig gods, sikring mot terror og andre sikkerhetsregelverk synes i liten grad å være samordnet og harmonisert. Her er det behov for en opprydding, mener Mjøs.

– Som miljøtiltak er satsing på økt bruk av sjøtransport, et av de enkleste og viktigste virkemiddel innen transportsektoren, fremholder Rune Mjøs i organisasjonen Norske Havner.

Les også: – Budsjett for sikrere sjøtransport 05.10.2010