Signerte norsk-russisk fiskeriavtale

– Gjennom langsiktig og bærekraftig forvaltning, har partene lagt grunnlaget for en sterk bestandssituasjon og vekst i kvotene for 2011, sier Berg-Hansen.

I dag ble protokollen for den nye fiskeriavtalen undertegnet, ved avslutningen av den 39. sesjon av Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon.

– Fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland har lange tradisjoner, og gjennom ansvarlig, langsiktig og bærekraftig forvaltning har partene i fellesskap lagt grunnlaget for en sterk bestandssituasjon og vekst i kvotene for 2011, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en kommentar.

Det norsk-russiske fiskerisamarbeidet har gjennom mer enn 30 år utviklet seg til et omfattende og tett samarbeid for å sikre en ansvarlig forvaltning av fellesbestandene i Barentshavet. Kvotene som er fastsatt for 2011 er i tråd med føre-var-prinsippet og trygt innenfor bærekraftige rammer. Avtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid.

– At vi allerede under første dag av forhandlingene ble enige om totalkvotene, er et godt eksempel på hvor viktig det er å ha felles mål og enighet om langsiktige forvaltningsstrategier, sier fiskeri- og kystministeren.

Les også: Enighet mellom Norge og Russland 04.10.2010

Har harmonisert regler for torsk og hyse

Totalkvoten for nordøst-arktisk torsk i 2011 settes til 703 000 tonn. Dette er en økning på 96 000 tonn fra 2010. Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som tidligere år. Norges kvote for neste år vil være 319 000 tonn, inkludert kysttorsk og forskningsfangst. Dette er en økning på 16 prosent.

Hysebestanden er i god forfatning, og totalkvoten for 2011 på 303 000 tonn innebærer en økning med 60 000 tonn. Den norske kvoten vil være på 148 000 tonn, inkludert forskningskvoten, en økning på 25 prosent.

– På årets møte har vi fullført arbeidet med harmoniserte tekniske regler for fisket etter torsk og hyse i hele Barentshavet. I fjor avtalte vi felles maskevidde, og i år har vi avtalt felles minstemål og felles prosedyrer og kriterier for stenging og åpning av fiskefelt. Dette gjør at norske og russiske fiskere kan forholde seg til samme regler uansett hvor de fisker, og er en ytterligere styrking av forvaltningssamarbeidet, sier Berg-Hansen.

Arbeidet med felles tekniske reguleringstiltak ble satt i gang på den 37. sesjon, og partene har samarbeidet tett om det vitenskapelige grunnlaget for harmoniseringen av minste tillatte maskevidde i trål til 130 mm, nye minstemål for torsk på 44 cm og hyse på 40 cm, og ordningen med stenging og åpning. De felles reglene trår i kraft fra 1. januar 2001. Partene var også enige om at arbeidet videreføres i 2011, med særlig vekt på reglene for blåkveitefisket.

Lodde og blåkveite

Loddekvoten for 2011 er satt til 380 000 tonn, en økning på 5,5 prosent fra 2010. Bestanden av Barentshavlodde forvaltes etter en høstingsregel som skal sikre en gytebestand på minst 200 000 tonn og kvoteråd fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES).

I tillegg til den norske kvoten på 227 000 tonn inkludert forskningsfangst, var partene enige om et kvotebytte som innebærer at Norge får ytterligere 48 000 tonn lodde mens Russland får 15 000 tonn nvg-sild. Dette innebærer en samlet norsk loddekvote i 2011 på 275 000 tonn.

Totalkvoten for blåkveite i 2011 settes til 15 000 tonn, i tråd med den treårige kvoteavtalen som ble inngått på den 38. sesjon. Under årets møte presenterte norske og russiske forskere sluttrapporten fra det omfattende forskningsarbeidet på blåkveite, som var grunnlaget for at det i fjor ble oppnådd enighet om fordelingen.

UUU-fiske

Norge og Russland har i flere år lagt ned en betydelig innsats for å bekjempe ulovlig, uregulert og uregistrert fiske i Barentshavet og Norskehavet, og resultatene fra den felles norsk-russiske analysegruppen som ble lagt frem tidligere i år viste at det i 2009 ikke forekom noe slikt fiske.

– Gjennom felles innsats har vi bekjempet det ulovlige og uregistrerte fisket i Barentshavet, og vi er enige om å fortsette samarbeidet både regionalt og internasjonalt, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Forskningssamarbeid

Det er et omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet. Dette samarbeidet gir grunnlaget for forvaltningen av ressursene, og partene ble enige om det felles norsk-russiske forskningsprogrammet for 2011.

Årets møte i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon ble avholdt i Svolvær, og protokollen ble undertegnet av departementsråd Jørn Krog og lederen for det føderale fiskeribyrået, Andrej Krajnij.

Den nye fiskeriavtalen for 2011 får blanda mottaking hos Fiskebåtredernes Forbund.

Les også: – Både positive og skuffande element 08.10.2010