Vil utrede områder for havvind

En direktoratgruppe foreslår utreding av 15 områder for havbasert vindkraft.

I rapporten «Havvind – Forslag til utredningsområder», er en rekke interesser langs Norskekysten kartlagt for å finne områder som kan være egnet for havbasert vindkraft.

Rapporten er laget av en direktoratsgruppe bestående av Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Kystverket, og Oljedirektoratet, ledet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen har nå fått Havvind-rapporten overlevert fra vassdrags- og energidirektør Agnar Aas.

Formålet med en grovsiling av arealer og etterfølgende strategisk konsekvensutredning er både å finne teknisk-økonomisk egnede arealer, og å gi en helhetlig vurdering av miljø- og areabruksinteresser forut for åpning av arealer for søknader om utbygging.

– Denne rapporten er nybrottsarbeid og et resultat av forente krefter fra en rekke fagmiljøer, sier vassdrags og energidirektør Agnar Aas i en pressemelding.

Han presiserer at det i valget av foreslåtte områder er søkt å ta hensyn til viktige interesser, så langt disse interessene har latt seg identifisere. Det er lagt særlig vekt på virkninger for petroleumsinteresser, skipsfart og fiskeri, og miljøinteresser som (foreslåtte) vernede områder, særlig verdifulle områder, sjøfugl og fisk.

De foreslåtte områdene for utredning, fordeler seg fra helt sør i den norske delen av Nordsjøen til Barentshavet i nord.