Føringstilskudd for sei til salting

Norges Råfisklag har fått Fiskeri- og kystdepartementets godkjenning til bruk av føringstilskudd for sei som landes til anlegg som kun driver med ferskpakking, og som fraktes til saltfiskproduksjon.

Sats på slikt tilskudd vil være inntil 80 øre pr kg. Det er ikke avsatt egen ramme til ordningen, men den inngår i avsetningen til kryssføring/overskuddsføring (på 5,0 mill kroner), melder Norges Råfisklag.

Råfisklaget understreker at dette er en ordning som i hovedsak er tilpasset anlegg og regioner hvor man har små volum på små anlegg, med tilhørende høye transportkostnader.

Søknadsprosedyre og vilkår for utbetaling av tilskuddet framgår av rundskriv nr 8/2010.