Vil endre strukturkvoteordningen

Fiskebåtredernes Forbund ber Fiskeri- og kystdepartementet om å foreta en rekke endringer i strukturkvoteordningen.

Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) evaluerte strukturkvoteordningen for havfiskeflåten på styremøtet i Oslo i dag. Et enstemmig styre ber nå Fiskeri- og kystdepartementet om justeringer i ordningen.

Begrunnelsen for justeringene er å sikre lønnsomme og attraktive arbeidsplasser, å øke lønnsomheten og fornyingsevnen i havfiskeflåten, og å redusere utslippene av miljøskadelige gasser, skriver forbundet i en pressemelding.

Konkret går forslaget ut på følgende:

  • Kvotetaket for torsketrålere økes til 4 for nordøstarktisk sei, hyse og torsk.
  • Kvotetaket for pelagiske trålere økes til 1.000 tonn, parallelt med en økning av tillatt konsesjonskapasitet til 1.500 m3.
  • Kvotetaket for konvensjonelle havfiskefartøy økes til 4,5 for nordøstarktisk torsk og hyse.
  • Kvotetaket for ringnot økes til 800 tonn.
  • Strukturkvoteordningen omgjøres igjen til tidsubegrenset, og allerede tidsbegrensede strukturkvoter gjøres tidsubegrensede.
  • Geografiske restriksjoner på strukturkvotesamarbeid fjernes.
  • Kondemneringskravet i tilknytning til strukturkvotesamarbeid fjernes.
  • Restriksjonen på struktursamarbeid mellom ombordproduserende torsketrålere og øvrige torsketrålere fjernes.
  • Eierskapsbegrensningen for konvensjonelle fartøyer over 28 meter heves fra 10 til 20 prosent.

Les også: Evaluerer strukturkvoteordningen 19.05.2010

– Grundig behandling

– Vedtaket er gjort etter en omfattende og grundig behandling både blant medlemmene og i styret, sier Tore Roaldsnes, styreleder i Fiskebåtredernes Forbund. På dagens møte deltok også lederne i medlemslagene i Fiskebåt, i tillegg til landsstyremedlemmene i Fiskarlaget, for å sikre en bred behandling, sier Roaldsnes.

– Bygge bro

– Det er et klart flertall for å heve kvotetaket i alle flåtegrupper, men i ringnotflåten er det et betydelig mindretall som ikke ønsker endringer nå. Styret har vært opptatt av å bygge bro mellom de ulike synspunktene i ringnotflåten og derfor er kvotetaket på 800 tonn som vi ønsker for ringnot lavere enn det flertallet i ringnotgruppen gikk inn for, sier Roaldsnes.

Han registrerer for øvrig at det også i kystflåten er et betydelig press for endringer i strukturordningene for denne flåtegruppen.

– Tøff konkurranse

– Fiskeflåten opererer i en tøff internasjonal konkurranse, samtidig som et høyt kostnadsnivå i Norge medfører strenge krav til rasjonell drift både i kyst- og havfiskeflåten, sier Roaldsnes. På denne bakgrunn forventer Roaldsnes at Fiskeri- og kystdepartementet vil følge opp fiskerinæringens strukturforslag.

Departementet har tidligere avvist et forslag om å tillate miljøinvesteringer i stedet for å kondemnere fartøy.

Les også: Departementet avviser miljøforslag 02.06.2010

Les også: Fiskebåt foreslår nytt miljøtiltak 05.02.2010