Vil ha mer ressursvennlig notteknologi

Et sildekast. Illustrasjonsfoto: Lars Olav Lie / Fiskebåt

Et nytt forskningsprosjekt skal utvikle mer ressurs- og miljøvennlig notteknologi.

Ny forskning på notteknologi skal gi fiskerne mulighet til å fastslå fiskens størrelse og kvalitet tidligst mulig i fangstsituasjonen. Videre skal det utvikles nye løsninger for slipping av fangst, slik at fisken utsettes for minst mulig stress og fysisk påvirkning.

Av: Aud Vold, Havforskningsinstituttet

En vanlig form for fangstregulering i notfisket, er å slippe hele eller deler av fangsten hvis fisken har feil størrelse eller kvalitet, eller hvis notkastet har blitt for stort.

Et nytt treårig forsknings- og utviklingsprosjektet, skal minimalisere omfanget av utilsiktet dødelighet etter slik trenging og slipping, og samtidig opprettholde lønnsomheten i notfiskeriene.

Prosjektet skal sette flåtegruppen bedre i stand til å møte framtidige reguleringsregimer. Blant annet skal det gjøres enklere for notflåten å møte betingelsene som settes for videreføring av miljøgodkjenningen (MSC) som de norske pelagiske fiskeriene fikk i 2009.

To sentrale problemstillinger i prosjektet er prøvetaking og skånsom slipping.

Prøvetaking før kasting eller i tidlig snurpefase

To av de viktigste årsakene til slipping av fangst i notfiskeriene er altså store notkast og feil størrelse eller kvalitet på fisken. Mens størrelsen på fangstene mye avgjøres av skipperens skjønn og beregninger, er størrelsen på fisken, og kanskje spesielt kvaliteten, nærmest umulig å anslå før fisken er trengt til skutesida.

Dersom forvaltningsmyndighetene bestemmer seg for å stramme inn håndhevelsesdirektivet med hensyn til død og døende fisk, vil det være av stor betydning for fiskerne å kunne anslå størrelse og kvalitet på fisken, helst før nota settes, men i alle fall før kaving av nota er nådd så langt all fisk må tas om bord.

Det er derfor svært viktig å utvikle instrumenter eller anordninger som kan fortelle fiskeren størrelsen på fisken som han vurderer å sette nota på. Dersom fartøyet likevel skulle komme til å kaste på fisk med feil størrelse eller kvalitet, vil det i neste omgang være behov for å kunne ta prøver av fisken i nota på et så tidlig stadium at slipping fortsatt er tillatt.

Utvikling av notteknologi for enkel og skånsom slipping

Dersom prøvetaking viser at det er feil størrelse eller kvalitet på fisken i nota, eller dersom notkastet er blitt for stort, bør hele eller deler av fangsten kunne slippes på en måte som gir minimalt stress og fysisk påvirkning på fisken. Slipping av deler av fangst må foretas en god stund før pumping starter, og i alle fall før fisken blir synlig stresset.

Dagens ringnøter er bygget med maksimering av fangstvolum for øyet, med liten vekt på skånsom og enkel slipping. I det nye prosjektet er det et mål å utvikle nøter med dette for øyet. Her vil det være naturlig å ta utgangspunkt i prinsippene man bygger på ved låssetting av fisk og videreutvikle denne teknologien til dagens flåtestruktur og utstyr.

Organisering

Prosjektet ledes av Havforskningsinstituttet med seniorforsker Bjørnar Isaksen som faglig ansvarlig. SINTEF sin avdeling i Danmark og Christian Michelsen Research deltar også i prosjektet.

En kombinert styrings- og referansegruppe der representanter fra notflåten har flertall, bestemmer over prosjektets faglige profil og skal prioritere mellom forskningsoppgavene innenfor rammene som er gitt i prosjektbeskrivelsen. Med dette skal det sikres god dialog mellom næringsutøvere og forskere, samtidig som resultatene fra prosjektet kommer raskt ut i næringen.