Vil beholde strukturkvoteordningen

Norsk Sjømannsforbund går hardt ut mot forslaget fra Fiskebåtredernes Forbund, som ønsker å endre dagens strukturkvoteording.

Norsk Sjømannsforbund har lenge vært skeptisk til Fiskebåtredernes Forbunds arbeid med sikte på å kreve endring av strukturkvoteordningen.

– Vi reagerer derfor på pressemeldingen fra styret i Fiskebåtredernes Forbund, der de krever endring av dagens strukturordning, skriver Norsk Sjømannsforbund i en pressemelding.

Norsk Sjømannsforbund, som organiserer fiskerne i havfiskeflåten, mener at grunnen til at dagens strukturordning ikke virker etter forutsetningene, er at flere fiskefartøyer ikke utnytter drifts- og fangstmulighetene optimalt innenfor dagens ordning.

Det gjenstår betydelige kvanta ved årets slutt som ikke blir fisket, og Sjømannsforbundet mener at dersom forslaget om ytterligere strukturering gjennomføres, vil dette kvantumet bare øke.

Som en følge blant annet av disse erfaringene, mener Norsk Sjømannsforbund at dagens ordningen ikke bør endres.

Norsk Sjømannsforbund har liten forståelse for at forslaget fra styret i Fiskebåtredernes Forbund, kommer så raskt etter forrige strukturdebatt.

– Vi er av den menig at dagens strukturordning bør få lenger tid til å feste seg før man vurderer endringer, heter det i meldingen fra Norsk Sjømannsforbund.

Les også: Vil endre strukturkvoteordningen 13.10.2010

– Geografiske klynger tapper distriktene

Videre viser utviklingen at struktureringen som hittil er foretatt i havfiskeflåten, og spesielt innen pelagisk sektor, har utviklet seg til små geografiske klynger på Møre og Vestlandet.

– Dette har resultert i at distriktene er blitt tappet for livskraftige fiskerimiljø og viktige arbeidsplasser for fiskerne har gått tapt, hevder Norsk Sjømannsforbund.

Kravet om ytterligere strukturering vil få store konsekvenser, både i forhold til arbeidsplasser i fiskeflåten og distriktsbosettingen, frykter forbundet.

– Innfries fiskebåtrederne krav av myndighetene vil dette føre til en spesialisering i fiske, ved at rederne vil kreve optimalisering av kapital investeringene. Dette vil føre til en spesialisering i fisket av bestemte fiskearter, uten å ta hensyn til den helhetlige forvaltning og beskatningsstrategi som hittil har vært grunnleggende for myndighetene i norsk fiskeriforvaltning, heter det videre i presseldingen.

– Har ikke fulgt opp intensjonene i tidligere vedtak

Norsk Sjømannsforbund minner om at fiskebåtrederne allerede under forrige runde, hvor de stilte krav om strukturering, argumenterte med at en strukturering ville bidra til fornyelse av fiskeflåten. Norsk Sjømannsforbund kan ikke se at denne målsetting har blitt fulgt opp på tross av mannskapenes bidrag i tariffsammenheng.

– Fiskebåtrederne har ikke fulgt opp intensjonene fra tidligere strukturvedtak, men har i stedet brukt store summer på å posisjonere seg i forhold til senere oppkjøp av kvoterettigheter, hevder forbundet.

Norsk Sjømannsforbund kan videre ikke se at en ytterligere strukturering vil bidra til den påståtte miljøgevinst, spesielt innen trålnæringen.

Norsk Sjømannsforbund merket seg uttalelsen fra Fiskeri- og kystministeren på forbundets landsmøte i september i år, hvor det ble sagt at strukturordningen ligger fast.

– Norsk Sjømannsforbund forutsetter at regjeringens politikk ikke endres på dette punktet, heter det avslutningsvis i pressemeldingen.