Fiskets gang uke 41 i 2010

Norges Sildesalgslag melder om større aktivitet på nordsjøsilda.

Det ble ellers dårlig fangst på feltene for hestmakrell, samt at makrellfisket snart avsluttes. Årets kvote for havbrisling er nå tatt.

Makrell

Makrellfisket avsluttes nå for den norske flåten. Restkvoten i EU-sonen er på bare vel 1 700 tonn, og siden det ikke er nevneverdige fangstforhold i den norske sonen, slutter flåten av og går på annet fiske. Enkelte har litt kvote igjen og noe av dette blir tatt ved hjelp «slumpfiskeordningen», opplyser Sildelaget.

Det ble i løpet av uken meldt inn knappe 8 300 tonn og ukens snittpris ble på kr 10,54. Av dette kvantumet har utenlandske båter stått for 2 660 tonn.

NVG-sild

Av norsk vårgytende sild ble det denne uken fisket nesten 31 400 tonn. Derav 4 330 tonn fra utenlandske fartøy, trålerne har stått for 400 tonn og 750 tonn ble tatt av kystflåten. Av den mindre kystflåten ble det tatt vel 300 tonn. Av dette er det låssatt ca 165 tonn, alt dette i Lofoten-området.

For den norske flåten har noe av fiskeriet foregått i Smutthavet samt noe i nord, mellom 71 og 73 grader nord. Størrelsen er meget bra, snitt fra 350 gram til 375 gram. Bare unntaksvis har det vært noen fangster med snttvekt under 300 gram. Største silda kommer fra Smutthavet, med et snitt på over 370 gram. Ukens snittpris ble kr 4,18 og ukens toppris ble kr 4,77, opplyser Sildelaget

Nordsjøsild

Det ble ett lite oppsving i aktiviteten etter nordsjøsild. Kystgruppen fikk en refordeling i forrige uke og denne uken ble SUK-gruppens kvoter også refordelt. Totalt ble det fisket knappe 2 800 tonn. Størrelsen varierer fra 115 gram til 245 gram i snitt, alt etter hvilket felt som den ble fisket på. 170 tonn er låssatt av kystflåten. Det er god interesse for denne fisken både her i landet og i Danmark. Også kjøpere fra området rundt Peterhead har meldt sin interesse. Snittprisen ble denne uken kr 3,39.

Hestmakrell

På hestmakrellfeltene er «feberen» fremdeles tilstede, men mot slutten av uken kunne man merke en liten nedgang. Ca. 3 000 tonn ble tatt og innsatsen for å få disse tonnene har til dels vært stor. Bare 10 av ukens 62 fangster var på over 100 tonn.

Mesteparten er tatt på feltet sørvest av Egersund, det resterende i Møre-området.

Kystbrisling

Denne uken ble det åpnet for fiske etter kystbrisling både i Oslofjorden og i områdene nord for Stad. Forutsetningen er at fisken holder de krav som er satt til kvalitet (fett og størrelse). Fra Oslofjorden ble det meldt inn vel 40 tonn (Rygge, Hvaler, Tønsberg). Størrelsen på fisken er rundt 50 stk. pr. kg og alt er levert til Astrid Fiskeeksport i Sverige. Fra andre områder er det ikke meldt om fisk. På Trondheimsfjorden har to fartøy vært på leting uten å finne brisling.

Industrifiske

Av tradisjonell industrifisk som kolmule og øyepål er det bare tatt minimale kvantum denne uken. En del av industritrålerflåten har fisket etter havbrisling, så aktiviteten har vært meget begrenset. I tillegg har andre vært i aktivitet etter andre fiskeslag.

Havbrisling

Denne uken har en del av trålflåten, som nevnt, vært i fiske etter havbrisling. Søndag var årets kvote oppfisket og fisket ble stoppet. Ukekvantumet ble nesten 5 800 tonn.