Jakter på fisk og fiskefartøy

Fiskeridirektoratet, Skatteetaten og Tollvesenet samarbeider i jakten på ulovlig, uregistrert og urapportert fisk. Svindel med fisk beløper seg til millioner av kroner.

– Mens fiskerimyndighetene leter etter ulovlig fangst, er målet for skattemyndighetene og Tollvesenet å avdekke fangst som ikke er rapportert til disse myndighetene, eller på annen måte feildeklarert og ulovlig omsatt, sier seniorrådgiver Reidar Knutsen i seksjonen for økonomisk kontroll i Toll- og avgiftsdirektoratet i en pressemelding.

Han er Tollvesenets mann i gruppen som jobber med ulovlig, urapportert og uregulert fiske (UUU-gruppen).

Deklarert som tørrfiskhoder

– Fiskeridirektoratet, Skatteetaten og Tollvesenet har samarbeidet i mange år og har lang erfaring med felles kontrollaksjoner, noe som har gitt resultater, sier Reidar Knutsen.

Han trekker frem aksjonen høsten 2009, der de tre etatene og Økokrim samtidig slo til mot fiskeeksportører i Hordaland, Oslo og Nordland. Kontrollmyndighetene mistenkte at flere eksportører bevisst deklarerte hel tørrfisksom tørrfiskhoder ved eksport til Nigeria. På denne måten ble tollsatsen inn til Nigeria halvert fra 20 prosent til ti prosent toll.

Eksportørene kan således ha bidratt til at Nigeria har mistet flere millioner kroner i tollinntekter.

Les også: Mistanke om svindel med tørrfisk 29.10.2009

Millioner i unndratte avgifter

Tollvesenet mistenker at den ene eksportøren alene kan ha bidratt til å unndra 4,9 millioner kroner i tollinntekter til Nigeria. Totalt dreier det seg i denne saken om 500 000 kroner i unndratte eksportavgifter. I tillegg er Skatteetaten i ferd med å etterberegne merverdiavgift og det er foreløpig snakk om fem til seks millioner kroner i unndratte avgifter ved importen til Nigeria.

Alvorlig økonomisk kriminalitet

Mens de tre etatene tidligere hovedsakelig utvekslet kontrollplaner og gjennomførte felles kontroller, utarbeider de nå også felles risikoanalyser.

– Vi ser at det vi kommer over ikke bare dreier seg om fiskejuks og fiskefusk, men at det i mange saker er snakk om alvorlig økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, sier Knutsen.

20 personer fra Fiskeridirektoratet, Skatteetaten og Tollvesenet er involvert i den såkalte UUU-gruppen. For Tollvesenets del involverer samarbeidet også tollregionene Vest-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge.

400 båter sjekkes nærmere

De tre etatene er nå i gang med et nytt prosjekt, hvor de kartlegger bruken av fiskefartøy. Det gis fritak for merverdiavgift og båtmotoravgift dersom båten brukes til å fiske. Brukes båten derimot som lystfartøy, bortfaller fritaket.

– Vi sjekker nå nærmere om 400 fartøyer under 15 fot, blir brukt som fiskefartøy og er berettiget til avgiftsfritakene, sier Knutsen.

– Det er også krav om at fartøyet må være i bruk som fiskefartøy i minst tre år for å få avgiftsfritakene. Kan ikke båteierne dokumentere landing av fisk det siste året, kan båten bli avregistert som fiskefartøy. Det er også krav om at de driver næringsvirksomhet og at de leverer fangst for minst 50 000 kroner årlig for å få avgiftsfritakene, avslutter seniorrådgiver Reidar Knutsen i Toll- og avgiftsdirektoratet.

Relaterte artikler
Forskrift om ervervstillatelse på høring 03.05.2010
Om fritidsbåter i Merkeregisteret 11.04.2010