– Godt norsk-russisk samarbeid

Norges Fiskarlag har i mer enn tre år deltatt i et samarbeidsprosjekt med russiske fiskeriorganisasjoner i Murmansk-området.

Fiskeriorganisasjoner i Norge og Russland samarbeider om å bygge tillit og sørge for gjensidig informasjon. I uke 41 besøkte representanter for Fiskarlaget sine kolleger i Murmansk som et ledd i dette prosjektet, melder Norges Fiskarlag.

– Samarbeidet med russerne er meget positivt og viktig, sier generalsekretær Jan Skjærvø i Fiskarlaget.

– Bygge felles forståelse

Samarbeidsprosjektet kom i stand som et ledd i regjeringens prioritering av nordområdepolitikken. Et av hovedformålene med prosjektet er å bygge tillit og sørge for gjensidig informasjon om fiskeriene i felles havområder. Det var opprinnelig planlagt som en treårig satsing, men prosjektet er nå inne i sitt fjerde år og forventes å bli videreført ut 2011.

Under oppholdet i Murmansk denne gangen, var man innom tema som neste års norsk-russiske fiskeriavtale, den nylige enigheten om en delelinje i Barentshavet og fiskerienes forhold til petroleumsindustrien. Jan Skjærvø mener at samarbeidsprosjektet er viktig for å bygge felles forståelse, for å lære av hverandres erfaringer og for å skape tillit.

– Vi har et sammenfallende syn på mange områder, sier han og peker på synet på neste års norsk-russiske fiskeriavtale som eksempel. – Vi er enige om at det er svært mye som er positivt, men også at en stor torskebestand også kan representere utfordringer i forhold til andre arter, sier Skjærvø.

– Når det gjelder delelinjesaken, ble det fra norsk side presisert at man ikke ser for seg at avklaringen her skal føre til endringer i fiskerpolitikken eller i det norsk-russiske samarbeidet på dette feltet, forteller Skjærvø.

Olje og gass

Forholdet til olje- og gassektoren stod sentralt under besøket.

– Vi møtte representanter for oljeinteressene i Murmansk og fikk forsikringer om at løsningene som er valgt i forbindelse med Shtokman-feltet har høy kvalitet, og at dette også er anerkjent av internasjonal ekspertise. Dette gjelder både selve utbyggingen på havet, installasjonene på havbunnen og ikke minst gjelder det oljevernberedskapen, sier Jan Skjærvø.

Under oppholdet ble man enige om å arrangere en konferanse om forholdet mellom fiskerinæringen og petroleumsindustrien i Murmansk i løpet av første halvår 2011.