Vil ha større maksimalkvote for kolmule

Fiskebåtredernes Forbund ber om at Fiskeridirektoratet snarest øker maksimalkvoten for pelagisk trål av kolmule.

Bakgrunnen er at det i fisket etter øyenpål kan være en viss innblanding av kolmule på noe dypere vann. Det er svært få båter som har kolmulekvote igjen til å bruke til innblanding i fangstene av øyenpål. Dermed kan fisket etter øyenpål bli hemmet framover, uttaler Fiskebåtredernes Forbund på sin hjemmeside.

Fiskebåt viser i brevet til at det er viktig få til et godt fiske framover og at norsk fangst har også en viktig strategisk hensikt på lengre sikt.

ICES har gitt en tilrådning om en totalkvote på inntil 157.000 tonn for 2009. ICES vurderer situasjonen for øyenpål slik at bestanden har full reproduksjonsevne. Det er ikke satt noen endelig norsk totalkvote for det norske fisket. Norske myndigheter har dessuten bestemt at det norske fisket skal lukkes 31. august.

Aktuell situasjon

Pr. 29. juli er det fisket 12.188 tonn av norske fartøy. Norge ligger således langt under et fiske innenfor kvoteanbefalingen.

Fisket er fortsatt godt. Ut fra rapporter fra feltet de siste dagene kan det bli en utfordring at det på dypere vann kan være en viss økning i innblandingen av kolmule i øyenpålfangstene. Det er svært få båter som har igjen kolmulekvote til å bruke til innblanding i fangstene av øyenpål. Øyenpålfisket kan dermed bli alvorlig hemmet som følge av mangelen på bifangstkvantum til mange av de deltakende fartøyene.

Behov for større maksimalkvote

I reguleringene av kolmulefisket er det en klausul om kvotefleksibilitet på inntil 10% over årsskiftet. Pelagisk trål har de to siste årene ikke fisket sin gruppekvote, og har dermed fått overført restkvote til kommende år i kraft av denne regelen. Nå står det igjen vel 7.000 tonn av gruppekvoten av kolmule.

Fiskebåtredernes Forbund mener at det snarlig bør vurderes en økning av maksimalkvoten for pelagisk trål av kolmule slik at fartøyene kan utnytte mulighetene i øyenpålfisket fremover best mulig. Dette bør være mulig å få til i lys av mulighetene som ligger i kombinasjonen av restkvote og kvotefleksibilitetsbestemmelsen i den internasjonale avtalen om kolmule, skriver Fiskebåt i brevet til Fiskeridirektoratet.