Underskudd i Aker Seafoods

Frysetråleren «Vesttind» tilhører Nordland Havfiske AS. Foto: Aker Seafoods ASA

Aker Seafoods fikk i tredje kvartal 2010 et resultat før skatt på -16,0 millioner kroner, mot 136,0 millioner kroner i tredje kvartal 2009.

Aker Seafoods ASA oppnådde 41 millioner kroner i EBITDA i tredje kvartal 2010, en fremgang fra 36 millioner kroner i samme kvartal i 2009. EBITDA marginen var stabil på 5,9 prosent. Det fremgår av en børsmelding fra selskapet.

Aker Seafoods' omsetning i tredje kvartal 2010 var 681 millioner kroner, mot 609 millioner kroner i samme periode i 2009. Økningen kommer hovedsaklig fra økt fangstvolum, økt foredling, økte priser og salg fra varelager.

– Fremgang i en krevende periode

– Aker Seafoods oppnådde fremgang i en krevende periode. Fisket har økt og vi har forbedret resultatene i foredlingsvirksomheten. Dette til tross for et krevende råstoffgrunnlag, sier konsernsjef i Aker Seafoods ASA, Thomas Farstad.

Resultatet før finans (EBIT) var 8 millioner kroner (-6 millioner kroner). Resultater per aksje var minus 0,12 kroner i tredje kvartal. Kontantstrøm fra driften økte til 14 millioner kroner (-1 millioner kroner) i tredje kvartal. Netto finansposter var -24 millioner kroner (+141 millioner kroner). Netto rentebærende gjeld økte til 1 067 millioner kroner (1 012 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal 2010).

Egenkapitalandelen var 36,2 prosent ved utgangen av kvartalet, mot 35,8 prosent ved utgangen av andre kvartal.

Aker Seafoods Fangst oppnådde driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) på 30 millioner kroner (33 millioner kroner i tredje kvartal 2009), og fisket totalt 20 prosent mer i kvartalet enn i samme periode i fjor.

Markeds- og foredlingsselskapet Norway Seafoods som består av segmentene Norge, Danmark og Frankrike, oppnådde EBITDA på 11 millioner kroner (3 millioner kroner). Den norske foredlingsvirksomheten hadde EBITDA på -1 millioner kroner (-8 millioner kroner), og solgte totalt 3 248 tonn (+16 prosent) med filetprodukter. Den danske virksomheten leverte EBITDA på 6 millioner kroner (10 millioner kroner). Den franske virksomheten hadde i tredje kvartal EBITDA på 6 millioner kroner (1 millioner kroner).

Aker Seafoods forventer et normalt fiske for selskapets egen flåte for resten av 2010, men totalbildet vil fortsatt være preget av lite tilgang av torsk fra kystflåten og dermed krevende drift for de norske anleggene. For 2011 er det fastsatt økte kvoter for torsk (+16 prosent) og hyse (+25 prosent). Dette vil kunne gi et mer effektivt fiske og en bedret råstofftilgang for virksomheten i Norge.

– Økte torskekvoter vil styrke den norske filetindustrien, men for å få en lønnsom industri er det nødvendig å oppnå mindre sesongvariasjoner i torskefisket. Dette vil kunne redusere permitteringer og dermed bidra til å trygge arbeidsplasser. I tillegg vurderer vi muligheter for bedret lønnsomhet med en mer fleksibel fangstflåte, og vi ser på muligheter for å utvikle vår foredlingsvirksomhet i en mer markedsorientert retning, sier Thomas Farstad.

Les også: Svartnesanlegget er solgt 11.10.2010

Fremtidsutsikter

Konsernets viktigste råstoff er torsk. Selskapets egen fangstflåte har gjenstående 27 prosent av sin torskekvote for 2010, denne vil utgjøre et viktig grunnlag for foredlingsaktiviteten til Norway Seafoods i fjerde kvartal, men er ikke tilstrekkelig til å opprettholde produksjonen på alle anlegg. Den samlede gjenværende kvote for hele den norske fangstflåten er lav og det er forventet at råstoffsituasjonen vil være krevende resten av året for foredlingsanleggene. Det forventes en normal avslutning av året for selskapets franske virksomhet, og at den krevende markedssituasjonen for selskapet fortsetter i Danmark, opplyser Aker Seafoods i regnskapsrapporten.

Det er god etterspørsel etter sjømat generelt, inkludert hvitfisk, noe som bekreftes av at selskapet har hatt en økning i salg av filetprodukter så langt i år. Selskapet forventer at denne utviklingen fortsetter samtidig som andelen av ubehandlede produkter som eksporteres fra Norge vil øke.

De norske kvotene for torsk og hyse for 2011 er vedtatt økt med hhv 16 prosent og 25 prosent. Seikvoten nord for 62. breddegrad er vedtatt redusert med 15 prosent. Kvoten for sei er ennå ikke fastsatt sør for 62. breddegrad, men det forventes noe nedgang i forhold til inneværende år. Det er styrets vurdering at de totalt sett økte kvotene muliggjør mer effektiv fangst i tillegg til et større samlet fangstvolum.

De finansielle resultatene for fangstflåten har potensial for forbedring. Selskapet vil vurdere videre effektivisering av fangstflåten gjennom strukturering, fornying av flåten og oppgraderinger med mulighet for mer fleksibel drift. Det er selskapets ambisjon å øke inntjeningen per konsesjon, spesielt gjennom å få bedre drift på de minst lønnsomme fartøyene. Økte kvoter i 2011 muliggjør en bedre råstofftilgang for selskapets norske foredlingsaktivitet. Foredlingsaktiviteten vil kunne styrkes ytterligere om fisket av torsk for hele den norske fangstflåten var mindre sesongbetont. En bedret og jevnere råstofftilgang vil muliggjøre et bedre markedsarbeid, mer effektiv produksjon og økte marginer i foredlingsleddet, fremholder selskapet i rapporten.

Styret i Aker Seafoods er ikke tilfreds med det finansielle resultatet i tredje kvartal 2010. Det er styrets vurdering at selskapet bør øke inntjeningen gjennom styrking og koordinering av markedsarbeidet, samt gjennom å forbedre interne prosesser og økt satsning på å utvikle flere produkter med høyere margin. Utvikling og operasjonalisering av strategier og forretningsplaner for både Aker Seafoods Fangst og Norway Seafoods vil ha høy prioritet, heter det i rapporten.

Restruktureringen av selskapet i Aker Seafoods Fangst og Norway Seafoods skal sikre at Norway Seafoods utvikles som en markedsorientert virksomhet. Dette gir selskapet grunnlag for å ta del i den nødvendige omstruktureringen av norsk og internasjonal foredlingsindustri. Strategisk samarbeid med nye partnere og investorer blir vurdert. Det kan på sikt bli aktuelt å børsnotere Norway Seafoods, opplyses det i rapporten fra Aker Seafoods.

Les også: Krever 99 millioner fra Aker Seafoods 14.09.2010

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q3 2010 - Aker Seafoods ASA (PDF)
Presentasjon Q3 2010 - Aker Seafoods ASA (PDF)