Kraftig bedring i Norway Pelagic

Norway Pelagic oppnådde i tredje kvartal 2010 et resultat før skatt på 62,2 millioner kroner, mot 0,8 millioner kroner i tredje kvartal 2009.

Norway Pelagic ASA har hatt høy aktivitet i perioden relatert til makrellfisket, der det at fiskeflåten fikk overført gjenstående kvoter fra i fjor, førte til økte volumer og en tidligere oppstart av fisket sammenlignet med i fjor, fremgår det av en børsmelding fra selskapet.

Hovedmarked for makrellen er Japan og Fjerne Østen, og denne sesongen har etterspørselen etter makrell vært god. Til tross for økte volumer har Norway Pelagics marginer vist en positiv utvikling. I andre hovedmarkeder, som Russland og Øst-Europa, er konsumet tiltagende i denne delen av sesongen, og varelager fra vinter og nåværende sesong selges gradvis til disse markedene.

Konsernets netto driftsinntekter i 3. kvartal var kr 629,8 mill. mot kr 350,1 mill i fjor (proforma kr 373,7 mill). Driftsresultatet var kr 44,8 mill. mot kr 9,3 mill. i fjor (proforma kr -10,8 mill). Resultatet før skatt var kr 62,2 mill. mot kr 0,6 mill. i fjor (proforma kr -19,1 mill).

Makrellsesongen kan i stor grad regnes som avsluttet i slutten av oktober. Det gjenstår da ca. 385.000 tonn kvoter for norsk vårgytende sild, samt eventuelt hestemakrellfiske, som er av usikkert omfang fra år til år. Utviklingen for typiske sildemarkeder er hittil svakere enn i fjor, men det forventes et normalt konsum og økning av aktiviteten utover i 4. kvartal.

Les også: Blodrødt i Norway Pelagic 06.08.2010

Større makrellkvote og tidligere sesongstart

Råstoffet i perioden er i hovedsak makrell, men med spredte landinger av sild og brisling. Den norske fiskeflåten ble høsten 2009 delvis avskåret fra å fiske sine tildelte kvoter i EU-sonen, med det resultat at 70.000 tonn av fjorårets kvote ble overført til i år. For å ta unna kvoteøkningen har norske fartøyer begynt fiskeriet tidligere enn i fjor. Flåten har dermed konsentrert seg om makrellfiske, men vil gradvis gå over til fiske av sild og eventuelt hestemakrell utover i 4. kvartal, opplyser selskapet i regnskapsrapporten for 3. kvartal.

Mye stor makrell til Japan

Høstsesongen kom i gang tidlig i år, og det var knyttet stor spenning til hvordan markedene ville handtere den betydelig økte mengden av makrell. Historisk sett har japanske kjøpere vært avventende i begynnelsen av sesongen, og mye av salget har vært dreid mot andre markeder. Men det viste seg etter hvert at etterspørselen fra Japan ble meget god, noe som også vises i en sterk prisoppgang gjennom sesongen. Japan har dermed kjøpt det meste av den store makrellen, mens Afrika har vært konkurransedyktig på småmakrell.

På Russland og Øst Europa har en i liten grad oppnådd konkurransedyktige betingelser på makrell, konstaterer selskapet.

Forventer EU-markedet tilbake til normalt nivå

De tradisjonelle silde- og loddemarkedene i Russland og Øst Europa er fortsatt preget av en viss overforsyning fra tidligere i år, der det fortsatt er lagerbeholdninger i markedene. Etterspørselen har vært god på filetprodukter, men svakere på rundsild. Tilgangen på kredittforsikring på visse markeder har også vært begrensende på salget i perioder. Norway Pelagic har for øvrig ikke vesentlig med fordringer som er tapsutsatt. EU-markedet har også vært godt forsynt i vår, men vil være tilbake på normalt nivå i løpet av sesongen, opplyses det i rapporten.

Av lagersaldo av sild og lodde ved utgangen av 2. kvartal er omtrent halvparten realisert. Salget av disse varene vil fortsette gradvis utover i 4. kvartal, i kombinasjon med nye varer.

Marginutviklingen for Norway Pelagic er positiv, spesielt sett i lys av at det nå er solgt nesten 50.000 tonn makrell til bedre margin enn i fjor. Marginen på silde- og loddeprodukter er relativt stabil, men det har vært økte kostnader i forbindelse med lagring og handtering av store lagervolum gjennom året. Det forventes ikke svekkede marginer på lagervarer i forhold til oppnådde marginer hittil i år, opplyser Norway Pelagic i rapporten.