Tar avstand fra dumping av fisk

Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) ser svært alvorlig på at to norske trålere er anmeldt for dumping av fisk.

Fiskebåt tar sterkt avstand fra dumping av fisk, og er glad for at de aktuelle rederiene medvirker aktivt til at politiet skal komme til bunns i sakene, skriver forbundet i en pressemelding.

Les også: «Arvid Nergård» mistenkt for dumping 27.10.2010
Les også: Aker-tråler etterforskes for dumping 27.10.2010

Fiskebåt understreker at det ikke er forbundets inntrykk at dumping av fisk har noe stort omfang i den norske trålerflåten.

– Trålerflåten har opp gjennom årene vært den mest kontrollerte fartøygruppen i den norske fiskeflåten, og det er avdekket ytterst få tilfeller av regelomgåelser de siste årene. Dette illustrerer at lovlydigheten generelt er stor i trålerflåten, og det samme er tilfelle for andre havfiskefartøyer, fremholder Fiskebåt.

– Fiskebåtredernes Forbund vil ikke bestride at det også i fiskerinæringen kan forekomme brudd på regelverket, og det er forbundets målsetting å bidra til at dette holdes på et absolutt minimum. Forbundet er derfor opptatt av å samarbeide med fiskerimyndighetene for å redusere faren for regelomgåelser, både gjennom å tilpasse regelverket til den virkelighet utøvelsen av fisket foregår i, og ved å ha strenge kontroll- og sanksjonsbestemmelser. Dette var også bakgrunnen for at Fiskebåt i et brev 31. august i år ba om et møte med Fiskeridirektoratet for å gjennomgå kontrollutfordringene i havfiskeflåten, skriver for forbundet.

I brevet het det blant annet:

«Fiskebåtredernes Forbund vil anmode Fiskeridirektoratet om et møte for å gå igjennom ulike kontrollutfordringer knyttet til havfiskeflåtens utøvelse av fisket. Forbundet er opptatt av at utøvelsen av fisket skal skje i henhold til regelverket, og konstaterer at situasjonen har vært veldig bra de siste årene. Fiskebåtredernes Forbund ser likevel at det på enkelte områder kan være behov for avklaringer av regelverket, informasjon og holdningsendringer».

Les også: – Betre rusta til å avsløre dumping 29.10.2010