– Rekrutteringsordningen har feilet

Norges Kystfiskarlag krever at rekrutteringskvoteordningen går til reell rekruttering.

Den treårige rekrutteringskvoteordningen som Stortinget har bevilget rekrutteringskvoter til, kan til nå ikke sies å ha bidratt til rekruttering, mener Norges Kystfiskarlag.

I kriteriene for tildeling av rekrutteringskvoter har Fiskeridepartementet, både for 2010 og 2011, satt en øvre aldersgrense for søkere til 35 år. Videre skal ansiennitet vektlegges.

– Tildelingen for 2010 viser at alle 10 som fikk tildelt kvote etter ordningen, var 35 år og hadde lang ansiennitet som fiskere, påpeker Kystfiskarlaget i en pressemelding.

– Det er også eksempler på at mannskaper på havfiskeflåten har fått tildelt kvote etter ordningen, .

Kriteriene for tildeling av rekrutteringskvoter for 2011, er stort sett de samme som for 2010, og dermed kan man forvente det samme resultatet, frykter Kystfiskerlaget.

– I praksis er altså dette ikke blitt rekrutteringskvoter, fastslår Kystfiskarlaget.

Dette var ikke Stortingets hensikt, mener Kystfiskarlaget. I samtaler med stortingsrepresentanter har Norges Kystfiskarlag fått bekreftet at deres hensikt var at ungdom i begynnelsen av 20-årene, som gjennom deltakelse fisket enten som mannskaper på fartøyer, eller ved å fiske på egne fartøyer i gruppe 2, har vist at de er i stand til å livnære seg av fiske skulle få tildelt disse kvotene, opplyser Kystfiskarlaget.

Når forskriftene for tildelingen ble utarbeidet, burde departementet sett på bakgrunnen for Stortingets vedtak, mener Kystfiskarlaget.

Ber Stortinget utvide ordningen med 3 år

Landstyret i Norges Kystfiskarlag har derfor fattet følgende vedtak i møte 28. - 29. oktober:

«Landstyret i Norges Kystfiskarlag krever å få være med å utforme kriteriene for rekrutteringsordningen for 2012 og evt. påfølgende år. Organisasjonen er spesielt misfornøyd med § 3 vilkår for tildeling av deltakeradganger og § 4 rangeringskriterier i forskrift om nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for 2011.

Landstyret i Norges Kystfiskarlag krever videre at kriteriene for tildelingen av rekrutteringskvoter for 2012 blir satt slik at Stortingets intensjon blir oppfylt, og at de settes slik at ungdom prioriteres.

Norges Kystfiskarlag har tidligere påpekt at en eventuell øvre aldersgrense for å søke rekrutteringskvote bør være 30 år.

I tillegg bør man utforme kriteriene slik at ungdom som har hatt hovedinntekt med fiske på egen båt i gruppe 2, får førsteprioritet.

Norges Kystfiskarlag anmoder at ved tildeling ved rekrutteringskvoter for 2011, må Stortingets intensjon følges.

Ettersom ordningen ikke har gitt reell rekruttering de to første årene, ber Norges Kystfiskarlag Stortinget om å utvide ordningen med tre nye år med bedre og mer treffsikre kriterier».