Etablerer forum for oljevern

Regjeringen etablerer et nytt forum for samordning av oljevernberedskapen.

– De som inngår i den nasjonale oljevernberedskapen sitter på mye kunnskap og erfaring. Det er viktig at vi drar nytte av hverandres kompetanse i utviklingen av oljevernberedskapen, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

– For å styrke samspillet mellom aktørene har regjeringen besluttet å etablere et bredt sammensatt forum for oljevernberedskap, sier Berg-Hansen.

Etableringen av oljevernberedskapsforumet er en direkte oppfølging av andre del av Regjeringens nordområdestrategi, «Nye byggesteiner i nord».

Formålet med forumet er å styrke oljevernberedskapen gjennom å legge til rette for godt samspill og samarbeid mellom offentlige og private aktører, med særlig fokus på oljevernberedskap i nordområdene.

Ledes av Kystverket

Forumet skal ledes av Kystverket og skal komme med konkrete innspill til nye tiltak for å styrke den samlede beredskapen.

– I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011, øker vi bevilgningen til oljevernberedskapen med 25 millioner kroner. Etableringen av dette forumet blir en ytterligere styrking av arbeidet med akutt forurensing, sier fiskeri- og kystministeren.

Aktører som er involvert i den nasjonale oljevernberedskapen, blir invitert til å delta i forumet. Det blir også aktører som enten har geografisk tilknytning til nordområdene eller kan bidra til den nasjonale beredskapen. Forumet skal utpeke en mindre styringsgruppe som, sammen med ledelse og sekretariat, skal sørge for kontakt mellom forumet og berørte departementer. Det vil i tillegg etableres et årlig kontaktmøte mellom forumets styringsgruppe og berørte departementer.