Får bruke flokkuleringsmiddel

SØR-VARANGER: Klima- og forurensningsdirektoratet tillater midlertidig utslipp av flokkuleringsmiddel i Bøkfjorden.

Sydvaranger Gruve AS i Kirkenes får tillatelse til utslipp av flokkuleringsmiddelet Magnafloc 1707 i en midlertidig periode, inntil Klif har avgjort søknaden om tidsbegrenset tillatelse til utslipp i 18 måneder.

Avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Klif. Foto: John Petter ReinertsenAvdelingsdirektør Signe Nåmdal i Klif. Foto: John Petter Reinertsen

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) anser at det foreligger tungtveiende samfunnsmessige interesser som tilsier at det haster med å gi tillatelse, og gir Sydvaranger Gruve AS i Kirkenes midlertidig tillatelse til utslipp av Magnafloc 1707 uten forutgående høring.

– Vi har fått informasjon som har overbevist oss om at det vil kunne få store samfunnsmessige konsekvenser dersom vi ikke straks gir en midlertidig tillatelse til utslipp av flokkuleringsmiddelet Magnafloc 1707 ved Sydvaranger Gruve. Vi forventer at utslippet for en begrenset periode ikke vil gi miljøkonsekvenser av betydning for Bøkfjorden, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Klif i en pressemelding.

Utvinner jernmalm

Sydvaranger Gruve AS startet i 2009 opp igjen gruvedrift for utvinning av jernmalmforekomstene i Bjørnevatn, med foredling til jernmalmkonsentrat i prosessanleggene i Kirkenes. De har tillatelse til å deponere inntil 4 millioner tonn suspendert stoff (avgangsmasse) og inntil 35 tonn flokkuleringsmiddel i Bøkfjorden.

Ved en uanmeldt kontroll tidligere i år avdekket Klif at virksomheten ikke kunne dokumentere at flokkuleringsmiddelet Magnafloc 1707 (tidligere Magnafloc LT 37) var testet i samsvar med kravene i tillatelsen, eller at de på annen måte hadde tilstrekkelig kunnskap om miljøegenskapene da de tok det i bruk.

Brudd på tillatelsen

Sydvaranger Gruve har forklart at ulike forekomster av jernmalm har gjort det nødvendig å supplere prosessen med andre flokkuleringskjemikalier enn det som lå til grunn da de søkte om tillatelse fra Klif i 2007. På grunn av utfordringer knyttet til økt mengde finpartikulært materiale, tok virksomheten tidligere i år i bruk Magnafloc 1707.

På bakgrunn av bedriftens redegjørelse etter inspeksjonen, la Klif til grunn at dette flokkuleringsmiddelet utgjør et miljømessig dårligere alternativ enn det middelet som Klifs tillatelse er basert på. Klif konkluderte i oktober at bruken av Magnafloc 1707 var et brudd på tillatelsen.

Bedriften opplyser at de har stanset bruken av Magnafloc 1707 og at dette har alvorlige konsekvenser for prosessen og produksjonsvolumene.

Hensyn til arbeidsplasser

Sydvaranger Gruve søker nå om en tidsbegrenset tillatelse til utslipp av Magnafloc 1707 på 18 måneder, samtidig ber de om en midlertidig tillatelse umiddelbart.

De begrunner søknaden med at en stans i bruken av Magnafloc 1707 har alvorlige konsekvenser for virksomheten og arbeidsplasser lokalt og regionalt. Det vil ta tid å kvalifisere nye kjemikalier som egner seg for virksomheten.

Avveier fordeler og ulemper

Når Klif tar stilling til utslipp fra industrivirksomheter, skal Klif i henhold til forurensningsloven avveie fordeler og ulemper.

– Sydvaranger Gruve får en midlertidig tillatelse til utslipp av Magnafloc 1707 uten forutgående høring. Vi anser at det foreligger tungtveiende samfunnsmessige interesser som tilsier at det haster å gi tillatelse. Vi har vektlagt at utslippet ikke medfører miljøkonsekvenser av betydning og at tillatelsen er midlertidig, sier Signe Nåmdal.

Les også: – Lite Lilaflot igjen i Bøkfjorden 02.11.2009