Aker BioMarine øker salget

Arkivbilde av krillfartøyet «Saga Sea». Foto: Aker BioMarine Antarctic AS

Selskapet omsatte for 96 millioner kroner i tredje kvartal i år, mot 42 millioner kroner i tredje kvartal 2010. Men fortsatt er det rødt på bunnlinjen.

Aker BioMarine ASA har i dag lagt frem regnskapet for 3. kvartal 2010, hvor det opplyses om økt salg og om at selskapet for første gang har oppnådd positiv konstantstrøm fra driften.

Selskapet fikk i tredje kvartal 2010 et resultat før skatt på -8,0 millioner kroner, mot -61,0 millioner kroner i tredje kvartal 2009.

Les utdrag fra regnskapsrapporten her:

Omsetningsvekst og partnerskap

Den gode utviklingen fortsetter i tredje kvartal med videre vekst i EBITDA og for første gang positiv kontantstrøm fra drift. Betydelige verdier er også synliggjort i Trygg Pharma gjennom inngåelsen av partnerskap med Lindsay Goldberg.

Omsetningen i tredje kvartal 2010 endte på MNOK 96, mot MNOK 41 i samme periode i 2009. Økningen skyldes i hovedsak økt salg av Superba Krill. Kontantstrøm fra drift ble MNOK 7, en forbedring på MNOK 16 sammenlignet med samme kvartal 2009. Driftsresultatet før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) endte på MNOK 19 i tredje kvartal 2010, mot minus MNOK 39 for samme periode i 2009.

Den 3. september annonserte Aker BioMarine salg av 50 prosent av aksjene i Trygg Pharma Holding AS som eier Natural Nutrition Development AS og Trygg Pharma AS. Disse virksomhetene har tidligere utgjort virksomhetsområdet ”Farmasi og Omega‐3 Konsentrat”. Som følge av avtalen med Lindsay Goldberg og inntil gjennomføring av transaksjonen er disse virksomhetene klassifisert som virksomhet holdt for salg og alle tall i rapporten reflekterer denne klassifiseringen med mindre annet er spesifisert.

Aker BioMarine har rapportert virksomhetsområdene ”Krill” og ”Øvrig virksomhet”, men vil som følge av transaksjonen nå kun rapportere Aker BioMarine konsern som omfatter krillvirksomheten og virksomheten i morselskapet knyttet til CLA og holdingfunksjoner. Betingelsene for transaksjonen ventes oppfylt i løpet av november, og den finansielle investeringen i Trygg Pharma Holding AS vil bli rapportert som andel i tilknyttet selskap fra og med fjerde kvartal.

Fangst og produksjon

I motsetning til 2009, hvor sesongen ble avsluttet i juli, har det gode fiskeriet fortsatt i hele tredje kvartal 2010. Dette skyldes en kombinasjon av gunstige værforhold i Sørishavet og gode forekomster av krill.

Den 3. september fikk Saga Sea en skade på hovedgeneratoren. Uhellet hadde ingen konsekvens for andre maskindeler og aktiviteten på Saga Sea kunne fortsette tilnærmet som normalt ved hjelp av strømproduksjon fra to hjelpemotorer. Selskapet vurderer at kostnader for utbedring av skaden vil dekkes av forsikringsavtaler. Det forventes at skaden vil være utbedret til oppstart av 2011 sesongen.

Produksjon av Superba™ Krill går som planlagt. Hos selskapets samarbeidspartner i Spania har selskapet i løpet av tredje kvartal øket produksjonskapasiteten til 8 tonn ferdig Superba™ pr uke. Dette er i samsvar med forventningene og skal dekke behovet fremover i 2011. I tillegg er man nå i stand til å rense og utnytte det tidligere ubenyttede ”restmelet” fra oljeekstraksjonsprosessen og selskapet har startet kommersielt salg av det nye produktet, som er et høykvalitets proteinrikt mel.

Superba Krill

Til tross for at kvartalet delvis var preget av lavere aktivitet grunnet ferieavvikling i hovedmarkedene, opprettholder Aker Biomarine et høyt salgsnivå for Superba™ Krill. Totalt solgte selskapet 51,3 tonn Superba™ Krill i tredje kvartal 2010, sammenlignet med 46,3 tonn i forrige kvartal, og 16,8 tonn i samme kvartal i fjor. Både det europeiske og det amerikanske markedet utvikler seg positivt, men det europeiske markedet viser en høyere vekst og representerer nå 33 prosent av det globale Superba salget målt i volum.

Aker BioMarine har i tredje kvartal økt aktiviteten i Asia, men salgsvolumet er fortsatt ubetydelig. Hovedfokus for Aker Biomarine i Asia er å identifisere riktige partnere og igangsette de nødvendige regulatoriske prosesser.

Våre kunder har lansert flere nye produkter i tredje kvartal. Den viktigste lanseringen er AstaMega‐3 lansert av PatentHEALTH i samarbeid med Valensa som vil støtte denne lansering med betydelige investeringer i markedsføring

1. august overtok VitaeLab alle Aker BioMarines direktekunder. VitaeLab vil videreføre Superba™ produktet under egen merkevare og fortsatt satse på et rent krillprodukt i tillegg til VitaePro. Krillproduktet ble lansert i Sverige og Finland i tredje kvartal.

Aker BioMarine har over lengre tid arbeidet strukturert og systematisk med å dokumentere helseeffekter av krill. I tredje kvartal ble flere studier ferdigstilt og publisert i anerkjente journaler. Blant annet har Aker BioMarine nettopp ferdigstilt en klinisk studie på Superba™ Krills effekt på barn med ADHD diagnose. Studiene som ble gjennomført viser lovende resultater og vil nå følges opp både kommersielt mot potensielle kunder og for videre forskning.

Qrill™

Den økte produksjonen av Qrill™ har blitt absorbert i markedet, til stadig økende priser. Qrill™ er en høykvalitets fòringrediens. Aker BioMarine merker økt etterspørsel spesielt fra eksisterende kunder, som et resultat av god effekt ute i oppdrettsanleggene. Selskapet solgte i tredje kvartal 3 496 tonn, en økning på 28 prosent sammenlignet med 2 729 tonn som ble solgt i tredje kvartal i 2009. Hittil i år har selskapet totalt solgt 7 711 tonn mot 5 595 mt i samme periode i fjor. Så langt i 2010 har prisene økt med omkring 25 prosent sammenlignet mot årets begynnelse. Aker BioMarine fortsetter arbeidet med å synliggjøre og realisere verdipotensialet for Qrill™ og som en del av dette vurderes etablering i nye markedssegmenter.

CLA/holding

Øvrig virksomhet har tidligere omfattet konsernets CLA/Tonalin® portefølje med tilhørende royaltyavtaler med Lipid Nutrition og Cognis, samt konsernets utviklingsprosjekter for marine ingredienser i Trygg Pharma og virksomheten Natural Nutrition Development Ltd i Hovdebygda. Som følge av transaksjonen som beskrevet i innledningen, vil selskapets CLA/Tonalin portefølje rapporteres sammen med krillvirksomheten, mens Trygg Pharma vil bli behandlet som en finansiell investering. Royaltyinntektene fra CLA/Tonalin® ble i tredje kvartal 2010 MNOK 3 sammenlignet med MNOK 2 i samme kvartal i fjor. Hittil i år har konsernet hatt royaltyinntekter på MNOK 11, sammenlignet med MNOK 12 i samme ni måneders periode i 2009.

Les mer

Regnskapsrapporten og presentasjonsmaterialet kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q3 2010 - Aker BioMarine ASA (PDF)
Presentasjon Q3 2010 - Aker BioMarine ASA (PDF)