AIS for utenlanske fiskefartøy

Sjøfartsdirektoratet foreslår krav om AIS for utenlandske fiskefartøy over 15 meter, som lander fangst i norsk havn.

Som ledd i gjennomføringen av direktiv 2009/17/EF, foreslår Sjøfartsdirektoratet en forskrift som stiller krav om at utenlandske fiskefartøy som opererer i territorialfarvann eller som lander fangst i norsk havn, skal være utstyrt med automatisk identifikasjonssystem (AIS) klasse A.

I forordet til direktivet blir det blant annet vist til at der er mange sammenstøt mellom skip i handelsflåten og fiskefartøy, der fiskefartøyene ikke har blitt observert av andre skip. Krav om at fiskefartøy over 15 meter skal ha AIS, skal redusere faren for sammenstøt mellom fiskefartøy og andre skip.

Gjeldende krav om AIS klasse A gjelder for fiskefartøy som «opererer» i norsk indre farvann, norsk territorialfarvann eller som lander fangst i norsk havn.

Direktivet definerer ikke hva «opererer» innebærer. Begrepet er benyttet definert i direktiv 1997/70/EF om et harmonisert sikkerhetsregime for fiskefartøy over 24 meter, og definisjonen er tatt inn i forskrift om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde 15 meter og derover.

Direktoratet foreslår å legge samme definisjon til grunn for gjennomføringen av kravet om AIS for fiskefartøy som opererer i norske farvann.

Dette innebærer at kravet om AIS vil komme til anvendelse for utenlandske fiskefartøy med største lengde fra og med 15 meter, som fisker, fanger eller foredler fisk, herunder hval, sel, tang og tare eller andre levende ressurser i havet, i tillegg til de som lander fangst i norsk havn.

Etter norsk lov av 17. juni 1966 nr 19 kan utenlandske fiskefartøy som hovedregel ikke fiske i norsk territorialfarvann. Kravet om AIS vil dermed først og fremst få betydning for utenlandske fiskefartøy som lander fangst i norsk havn, skriver Sjøfartsdirektoratet i høringsbrevet.

Nå sendes forslaget på høring og høringsfristen er satt til 16. desember 2010.