Sterkt resultat fra Austevoll Seafood i tredje kvartal

Austevoll Seafood oppnådde i tredje kvartal 2010 et resultat før skatt på 533,2 millioner kroner, mot 153,9 millioner kroner i tredje kvartal 2009.

Det fremgår av resultatrapporten som Austevoll Seafood ASA la frem i dag.

Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 3 329 i kvartalet (Q3 2009 MNOK 2 740). EBITDA før verdijustering av biomasse i tredje kvartal var MNOK 706 (Q3 2009 MNOK 459). Oppnådde salgspriser på fiskemel og -olje, atlantisk laks og ørret har i tredje kvartal 2010 vært betydelig høyere sammenlignet med samme kvartal i 2009. Det er også oppnådd gode priser på konsernets øvrige produkter, men mer i tråd med oppnådde priser for samme periode i fjor.

EBIT før verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 572 (Q3 2009 MNOK 345). EBIT etter verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 542 (Q3 2009 MNOK 202).

Inntekt fra tilknyttet virksomhet var i tredje kvartal MNOK 39 (Q3 2009 MNOK -5). I juli kjøpte AUSS 33,27 prosent av aksjene i en av verdens ledende produsenter av sjømat basert på pelagisk råstoff, Norway Pelagic ASA. Norway Pelagic ASA er tilknyttet selskap fra slutten av juli, og resultat fra tilknyttet selskap reflekterer AUSS andel av nettoresultat fra Norway Pelagic ASA i august og september.

Les også: Domstein selger til Austevoll Seafood 20.07.2010

Norway Pelagic ASA er en av verdens ledende produsenter av pelagiske konsumprodukter. Selskapet kjøpte i 2009 ca 480.000 tonn pelagisk fisk, og dette er i hovedsak NVG-sild, makrell og lodde. Selskapet har 10 produksjonsfasiliteter langs kysten av Norge, fra Sommarøy i nord til Karmøy i sør.

Foruten Norway Pelagic ASA, er de største tilknyttede selskapene Brødrene Birkeland AS og Norskott Havbruk AS (eier av det Skotske oppdrettsselskapet Scottish Sea Farms Ltd.).

Konsernets netto rentekostnader utgjorde i tredje kvartal 2010 MNOK -47 (Q3 2009 MNOK -51).

Resultat før skatt var i kvartalet MNOK 533 (Q3 2009 MNOK 154). Resultat før skatt korrigert for verdijustering av biomasse var i kvartalet MNOK 563 (Q3 2009 MNOK 297).

Det har i tredje kvartal vært gode priser på konsernets produkter, og for atlantisk laks og fiskemel er det oppnådd betydelig høyere priser sammenlignet med samme periode i 2009. Tredje kvartal er, som normalt, et lavt produksjonskvartal innenfor den pelagiske virksomheten i konsernet.

AUSS har i tredje kvartal inngått avtale om salg av 100 prosent av aksjene i Epax Holding AS, dette med ordinære forbehold om offentlige godkjennelser.

Lerøy Seafood Group inngikk i kvartalet avtale om kjøp av 50,71 prosent av aksjene i Sjøtroll Havbruk AS. Sjøtroll Havbruk AS oppdretter laks og ørret fra 25 konsesjoner i Hordaland.

Les også: Lerøy blir hovedeier i Sjøtroll Havbruk 28.09.2010

Plassering av obligasjonslån

AUSS har den 1. oktober 210, det vil si etter utløpet av 3. kvartal, fullført plasseringen av et senior usikret obligasjonslån på totalt NOK 500 millioner med rentebetingelser 3 mnd NIBOR + 3,90 prosent p.a. Obligasjonslånet har forfall 14. oktober 2013. Det nye obligasjonslånet er notert på Oslo ABM. AUSS har også kjøpt tilbake NOK 150 millioner i det eksisterende obligasjonslånet AUSS03 med forfall i juni 2011.

Les også: Austevoll Seafood låner 500 mill. 01.10.2010

Virksomhetsområdene

Fiskemel og -olje
I tredje kvartal 2010 var driftsinntektene MNOK 678 (Q3 2009 MNOK 548), og EBITDA MNOK 202 (Q3 2009 MNOK 104). Inkludert i inntekter i tredje kvartal 2010 er det inntektsført en erstatning storMNOK 25.

Det er solgt ca 70 000 tonn fiskemel og -olje i tredje kvartal mot ca 89 000 tonn i samme kvartal i 2009. Prisene for fiskemel og -olje har vært betydelig høyere i tredje kvartal 2010 sammenlignet med samme kvartal i fjor. Første sesong med fiske etter anchoveta i Peru startet opp 13. mai med mulighet for å fiske ut juli måned. Totalkvoten ble satt til 2,5 mill tonn for første sesong, som var en reduksjon på 1 mill tonn i forhold til kvoten på 3,5 mill tonn for første sesong i 2009.

AUSS flåte i Peru fisket ca 85 prosent av sin kvote i andre kvartal og det resterende volum ble fisket i første del av juli. En senere oppstart av fiskeriet i Peru i 2010 sammenlignet med fjoråret har gitt forskyvninger i solgte volum mellom andre og tredje kvartal for virksomheten i Peru, samt at virksomhetens totale produksjon for første sesong er lavere enn samme sesong i fjor som følge av nedgang i totalkvoten for anchoveta. Som normalt for tredje kvartal er det lave volum råstoff tilgjengelig for produksjon av fiskemel og -olje både i Sør-Amerika og Europa.

Konsumprodukter
I tredje kvartal 2010 var driftsinntektene MNOK 204 (Q3 2009 MNOK 197) og EBITDA var MNOK 21 (Q3 2009 MNOK 27).

Totalt kvantum solgt til konsum fordeler seg som følger; ca 3 600 tonn frosne produkter (Chile), mot 5 700 tonn i samme periode i fjor. Det er solgt ca 330 000 kasser med hermetikk mot ca 454 000 kasser for samme periode i 2009 (Chile og Peru). Av høykonsentrerte og lavkonsentrerte Omega 3 oljer har vi i perioden solgt 442 tonn mot 349 tonn for samme periode i 2009.

Realiserte priser for hermetikk har vært på nivå med samme periode i fjor, mens vi for frosne produkter har hatt bedre pris enn i samme periode i fjor. Virksomhetsområdet har vært preget av lavt volum konsumfisk i Chile og Peru, og dette påvirker utnyttelsen av virksomhetsområdets produksjonsfasiliteter og derav tilgjengelige produkter for salg.

Epax AS har også i tredje kvartal hatt ett godt produksjons og -salgskvartal, og har hatt en økning på 27 prosent i salgsvolum sammenlignet med samme kvartal i fjor. AUSS har i tredje kvartal inngått avtale om salg av Epax, dette med forbehold om offentlige godkjennelser. Forventet gjennomføringstidspunkt er november 2010.

Les også: Trygg Pharma kjøper Epax Holding 03.09.2010

Produksjon, salg og distribusjon atlantisk laks og ørret
Virksomhetsområdet består av Lerøy Seafood Group ASA. Virksomhetsområdet hadde i tredje kvartal 2010 driftsinntekter på MNOK 2 264 (Q3 2009 MNOK 1 946), og EBITDA før verdijustering av biomasse ble MNOK 477 (Q3 2009 MNOK 326). Det ble høstet 31 000 tonn sløyd vekt med laks og ørret i dette kvartalet mot 28 000 tonn i samme kvartal i fjor.

Virksomhetsområdet har hatt sterk vekst i driftsresultat og veksten i EBITDA sammenlignet med tredje kvartal 2009 utgjør hele 46 prosent. Veksten kommer som følge av volumvekst og bedre pris for hovedproduktene, atlantisk laks og ørret, samt en svært god utvikling fra salg og distribusjon. Det har i kvartalet vært et godt marked, og virksomhetsområdet har en sterk posisjon i verdens vesentlige fiskemarkeder.

Pelagisk Nordlige Atlanterhavet
I tredje kvartal 2010 var driftsinntekter MNOK 293 (Q3 2009 MNOK 146) og EBITDA var MNOK 10 (Q3 2009 MNOK 2).

Pelagisk Nordlige Atlanterhavet omfatter salgsselskapet Atlantic Pelagic AS som har all salgsvirksomhet for produksjonsbedriftene Austevoll Fiskeindustri AS, Sir Fish AS, Modolv Sjøset AS og North Capelin Honningsvåg AS. I tillegg inngår resultatet fra produksjonsvirksomhetene Austevoll Fiskeindustri AS, Sir Fish AS, Modolv Sjøset AS, og North Capelin Honningsvåg AS.

Høstsesongen kom i gang noe tidligere i år sammenlignet med fjoråret. Dette som følge av at det i tillegg til årets kvote for makrell, også ble overført en makrellkvote fra 2009 på ca 70.000 tonn. Spesielt for våre anlegg i sør har dette gitt god aktivitet i september. Fartøyene prioriterte i første omgang å fiske makrellkvoten, og en forventer at tilgang på NVG sild i fjerde kvartal vil øke når makrellkvoten er oppfisket.

Markedsforhold og utsikter fremover

Fiskemel og -olje
Fiskemelprisene har vært stabile i tredje kvartal og så langt i fjerde kvartal og dagens nivåer per tonn er på USD 1300 – 1350 (FOB Peru, Standard 65-66 prosent). Prisene på fiskeolje har vist en stigende trend i tredje kvartal og så langt i fjerde kvartal, som også underbygges av stigende priser på vegetabilske oljer. Det forventes jevnt god etterspørsel etter produktene fra de viktigste markedene.

Konsum
Styret forventer jevn god etterspørsel etter konsernets konsumprodukter fremover kombinert med stabile priser. Markedet for konsernets høykonsentrerte Omega-3 produkter forventes å fortsette sin positive utvikling.

Produksjon, salg og distribusjon laks og ørret
Utviklingen i etterspørselen etter atlantisk laks og ørret har vært positiv i 2010. Den gode utviklingen i år 2009 sammenholdt med reduksjon i det globale tilbudet av atlantisk laks i år 2010, samt forventninger om begrenset vekst de nærmeste årene, gir grunnlag for fortsatt optimisme. Forannevnte, sammenholdt med forventning om bedret produktivitet i virksomhetsområdets produksjon, herunder bedret biologi, danner grunnlag for en positiv holdning til virksomhetsområdets utvikling.

Konsernet
Utvikling av varige verdier krever tålmodighet og evne til å være langsiktig. Konsernet er solid, har vist en god utvikling og er i dag godt posisjonert i flere deler av verdens sjømatnæring, og skal over tid vokse og utvikle seg videre innenfor de områdene konsernet er etablert. Styret er i det alt vesentlige tilfreds med konsernets resultatutvikling og forventer i dag at fjerde kvartal i år vil gi et bedre resultat enn samme periode i fjor, skriver styret i rapporten.