Konkurrerer om mat i Norskehavet

Ny doktorgrad: Kjell Rong Utne disputerer for ph.d.-graden ved UiB med en avhandling om fiskens konkurranse om maten i Norskehavet.

Kjell Rong Utne disputerer fredag 12. november for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Spatial interactions between pelagic fish in the Norwegian Sea», skriver Universitetet i Bergen (UiB) i en pressemelding.

Norskehavet er om våren og sommeren det viktigste beiteområdet for sild, makrell og kolmule, såkalt pelagisk fisk. Her beiter disse artene på forskjellige former for dyreplankton, med raudåte som det viktigste byttedyret. I de siste 15 årene har mengden pelagisk fisk økt mens mengden dyreplankton har blitt redusert, og det har dermed blitt stilt spørsmål ved om fisken gradvis har beitet ned dyreplanktonet.

I avhandlingen tar Utne først for seg den romlige utbredelsen til fisken og hvor stort overlapp det er mellom artene. Disse analysene er basert på akustiske data tatt om våren og sommeren i tidsrommet 1995-2006. Deretter presenteres det modeller over fiskens vandringsmønster og hvordan fiskens beiting påvirker dyreplankton biomassen.

I de siste 15 årene har det vært stor årlig variasjon i hvor fisken oppholder seg under beiteperioden. Denne variasjonen kan for sild og kolmule ikke forklares med havtemperaturen, mens makrellen har kunnet vandre lengre nord som følge av varmere vann i Norskehavet.

De årlige forskjellene i foretrukne beiteområder skyldes hovedsaklig en endring i hvor fisken finner nok mat. Fisken må svømme lengre avstander enn tidligere for få i seg nok næring. Både akustiske data og modellresultater viser at fisken hovedsakelig unngår direkte overlapp med de andre konkurrerende fiskeartene. Ved å oppholde seg i forskjellige områder eller i forskjellige dyp reduserer fisken den direkte konkurransen for byttedyr.

Modellresultater viser at bestandsstørrelsene av sild, kolmule og makrell i 1997, som var på totalt ca 15 millioner tonn, konsumerte rundt 80 millioner tonn dyreplankton i året, derav ca 35 millioner tonn raudåte. Dette er noe høyere enn hva tidligere beregninger har kommet frem til. Videre viste undersøkelsene at makrell og sild takler konkurransen med de andre fiskeartene bra, mens kolmulen er taperen i kampen om byttedyr.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12. november 2010, kl. 10:00, Stort auditorium, Høyteknologisenteret, Datablokken, Thormøhlensgate 55, Bergen.

Personalia
Kjell Rong Utne er født 29.10.1980 og vokste opp i Bergen. Han er utdannet cand. scient. innenfor studieretningen «Fiskeribiologi og forvaltning» ved Havforskningsinstituttet/Universitetet i Bergen i 2005. Siden 2007 har han jobbet med doktorgraden ved Havforskningsinstituttet.