Skal vurdere råfiskloven

Fiskeri- og kystdepartementet oppretter en arbeidsgruppe som skal foreta en gjennomgang av råfiskloven.

– Jeg har besluttet å opprette en partssammensatt arbeidsgruppe som skal foreta en gjennomgang av råfiskloven, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Les også: Vil diskutere prisfastsettelsen for fisk 18.11.2009

Skal se på fastsettelsen av minsteprisene

– Bakgrunnen er den tidligere prøveordningen med å bruke mekling når det har vært uenighet om fastsettelsen av minstepris på fisk, og behovet for å foreta en lovteknisk gjennomgang av loven, sier Berg-Hansen.

Det er viktig at ordningen med minstepris som fastsettes av fiskereide salgslag har legitimitet også hos fiskekjøperne og jeg har derfor bedt arbeidsgruppen se nærmere på fastsettelsen av minstepris, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

– Samtidig må det ikke herske tvil om at hovedelementene i salgslagssystemet skal ligge fast. Dette er nedfelt i regjeringens politiske plattform. Det skal fortsatt fastsettes en minstepris for omsetning av fisk i første hånd, sier fiskeri- og kystministeren.

Mandatet for arbeidsgruppen er derfor begrenset av at hovedtrekkene i salgslagssystemet og omsetningsmonopolet skal ligge fast, herunder at det fortsatt skal fastsettes en minstepris for fisk i første hånd, og at dette således er en gjennomgang av tekniske forhold i råfiskloven.

Forvaltning av nasjonale fiskeressurser

Seks fiskesalgslag har i dag enerett på å omsette fisk i første hånd i Norge, forankret i råfiskloven fra 1951. Oppgavene til salgslagene har imidlertid utviklet seg betydelig siden loven ble vedtatt.

– Salgslagene spiller i dag en sentral rolle i forvaltningen av de nasjonale fiskeriressursene, både gjennom sitt kontrollarbeid, og som kilde til informasjon om fangstaktivitet. Det er behov for å oppdatere loven i forhold til denne utviklingen, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Salgslagenes rolle i ressurskontrollen ble styrket da den nye havressursloven ble vedtatt. Salgslagene har også en nøkkelrolle knyttet til utstedelsen av fangstsertifikat for eksport av fisk til EU. Dette er også momenter som viser behovet for en oppdatering av råfiskloven, i tillegg til at salgslagenes arbeidsområde nylig har blitt utvidet gjennom en speilvending av råfiskforskriften, mener Berg-Hansen.

– Vi har nå en deltakerlov fra 1999 og en havressurslov fra 2008. Tiden har nå kommet for en tilsvarende oppdatering av råfiskloven fra 1951, sier fiskeri- og kystministeren.

Arbeidsgruppen skal ha åtte medlemmer. Syv medlemmer vil bli utnevnt etter forslag fra Norges Fiskarlag (to medlemmer), Norges Kystfiskarlag, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (to medlemmer), Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Landsorganisasjonen i Norge. Det skal i tillegg utnevnes en uavhengig leder for gruppa.

Les mer:
Mandat for arbeidsgruppe (PDF)

Invitasjon til å delta i arbeidsgruppe (PDF)