Høring om endringer i deltakerforskiften

Fiskeridirektoratet sender nå forslag til forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2010, ut på høring.

Fiskeridirektoratet redegjør for forslag om endringer i deltakerforskriften i et høringsbrev som nå sendes ut. Fish videreformidler her innholdet i høringsbrevet:

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I KYSTFARTØYGRUPPENS FISKE FOR 2010

Fiskeridirektoratet redegjør her for forslag til forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2010 (deltakerforskriften). Forslaget bygger delvis på innspill som direktoratet sentralt har fått fra Fiskeridirektoratets regionkontor.

Forslaget til forskriftstekst legges ut på Fiskeridirektoratets internettsider: https://www.fiskeridir.no/. Etter at direktoratet har mottatt uttalelser fra høringsinstansene vil endelig forslag bli oversendt Fiskeri- og kystdepartementet som vil stå for fastsettelsen av forskriften.

Sammenliknet med gjeldende deltakerforskrift for 2009 foreslår Fartøy- og deltakerseksjonen endringer av materiell karakter som følger:

1. Endringer med hensyn til eierbegrensning i åpne grupper

Nåværende § 5 lyder:

”Eier av fartøy som har adgang til å delta i lukket gruppe, har ikke adgang til å delta i åpen gruppe i samme fiskeri med annet fartøy

Eier av fartøy som deltar i åpen gruppe, har ikke adgang til å delta i åpen gruppe i samme fiskeri med annet fartøy”.

Forslagets § 5 lyder:

”Hvis eier av fartøy som deltar i lukket gruppe eier 50 % eller mer i annet fartøy, kan ikke sistnevnte fartøy delta i åpen gruppe i samme fiskeri.

Hvis eier av fartøy som deltar i åpen gruppe eier 50 % eller mer i annet fartøy, kan ikke sistnevnte fartøy delta i åpen gruppe i samme fiskeri.”

Formuleringen i gjeldende forskrift § 5 hindrer strengt tatt bare at eiere av fartøy som deltar i lukket gruppe kan være majoritetseiere i andre fartøy som skal delta i åpen gruppe, og at eiere av fartøy i åpen gruppe kan være majoritetseiere i andre fartøy som skal delta i åpen gruppe. Forslagets § 5 skal da hindre at slike eiere kan eie 50 % eller mer i andre fartøy som deltar i åpen gruppe.

Forslaget innebærer at man da er nærmere den praksis som gjaldt før 2004, da gjeldende definisjon på eierbegrepet, jf § 2, ble tatt inn i deltakerforskriftene første gang. Den tidligere praksisen innebar at eierskap for en enkeltperson på 50 % var så sterkt at vedkommende ble identifisert som eier av fartøyet med tanke på eierbegrensningsreglene i tilknytning til åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei med konvensjonelt redskap.

2. Endringer med hensyn til eierbegrensningsreglene for deltakelse i fisket etter blåkveite og fisket etter rognkjeks i Nordland Troms og Finnmark

§ 33 første ledd lyder:

”Eier av fiskefartøy kan ikke delta i fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark med mer enn ett fartøy”

§ 36 lyder:

”Eier av fiskefartøy kan ikke delta i fiske med mer enn ett fartøy.”

Forslagets § 33 første ledd lyder:

”Hvis eier av fartøy som deltar i fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark eier 50 % eller mer i annet fartøy, kan ikke sistnevnte fartøy delta i rognkjeksfisket.”

Forslagets § 36 lyder:

”Hvis eier av fartøy som deltar i fisket etter blåkveite nord for 62 grader nord eier 50 % eller mer i annet fartøy, kan ikke sistnevnte fartøy delta i fisket etter blåkveite.”

På samme måte som når det gjelder åpne grupper innebærer endringen også her at eiere av fartøy som deltar i rognkjeksfisket eller fisket etter blåkveite ikke bare er utelukket fra å være majoritetseiere i andre fartøy i samme fiskeri, men heller ikke kan ha 50 % eierskap eller mer i andre fartøy i dette fisket.

3. Forslag til endringer med hensyn til fremstilling for kontroll av fartøy som skal delta i åpen gruppe

§ 7 lyder som følger:

Ӥ 7(kontroll og godkjenning)

Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve kontroll av at eier og fartøy oppfyller vilkårene som er satt for å delta i det enkelte fiskeri.

Eier og fartøy som deltar i åpen gruppe i 2009 uten å ha deltatt i det samme fiskeriet i 2008, må ha særskilt godkjenning fra Fiskeridirektoratets regionkontor, som viser at vilkårene for å delta er oppfylt.

Fiskeridirektoratet kan i vedtaket stille krav til fartøyets egnethet, bemanning, utstyr og fremstilling for kontroll.”

Regelen er ifølge innspill fra et av Fiskeridirektoratets regionkontor overflødig og unødvendig tidkrevende. Vi ber derfor om tilbakemelding særlig fra de øvrige regionkontor på om regelen i § 7 annet ledd anses for å være overflødig eller ikke.

Videre foreslår vi en presisering av regelen i tredje ledd slik at det ikke hersker tvil om at også Fiskeridirektoratets regionkontor kan stille krav til fartøyets egnethet m.v. i vedtaket.

§ 7 vil da lyde:

Ӥ 7(kontroll og godkjenning)

Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve kontroll av at eier og fartøy oppfyller vilkårene
som er satt for å delta i det enkelte fiskeri.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan i vedtaket stille krav til fartøyets egnethet, bemanning,
utstyr og fremstilling for kontroll.”

4. Forslag om at fiskere som tildeles deltakeradgang etter utlysning, i henhold til departementets beslutning av 10. juli 2009, kan delta i fisket

I henhold til brev fra departementet av 10. juli 2009 skal det hvert år i en tre-årsperiode tildeles 10 deltakeradganger. Formålet med ordningen er å rekruttere unge fiskere inn i fiskeryrket. Ordningen skal administreres av Fiskeridirektoratet. I brevet blir Fiskeridirektoratet også bedt om å utarbeide forslag til bestemmelse i deltakerforskriften for 2010, slik at de fiskere som tildeles deltakeradgang i første periode kan delta i fiske fra 1.1.2010.

På denne bakgrunnen forslår vi at det innføres nytt underkapittel XIV til kapittel 2. Deltakerbegrensede fiskerier i 2010, som følger:

”XIV. Adgang til å delta i lukkede fiskerier i henhold til nytildeling.

§ 39 (Nytildeling av deltakeradgang)

Eier av fartøy som er tildelt adgang til å delta innenfor et nærmere angitt lukket fiske i denne forskriften, jf. Fiskeri- og kystdepartementets beslutning av 10. juli 2009, kan i 2010 delta innenfor dette fiskeriet.”

Videre foreslår vi at det innføres et nytt tredje ledd i § 40 (salg av fartøy med deltakeradgang) som følger:

”Når eier av fartøyet er tildelt adgang til å delta i lukket fiskeri i henhold til Fiskeri og kystdepartementets beslutning av 10. juli 2009, kan ny eier ikke tildeles adgang til å delta i det samme fiskeriet for fortsatt drift av fartøyet.”

5. Andre endringer

Forslaget inneholder for øvrig endringer av teknisk og språklig karakter. Det er ikke meningen at disse skal medføre realitetsendringer. De instrukser og retningslinjer som er utarbeidet av fiskerimyndighetene i henhold til tidligere års deltakerforskrift/forskrifter, vil gjelde også for deltakerforskriften for 2010.

Høringsfrist

Kommentarer, endringsforslag, presiseringer o.l. til forslaget, sendes Fiskeridirektoratet innen 30. september 2009.