Fiskets gang uke 44 i 2010

Norges Sildesalgslag melder om magert hestmakrellfiske og om sildefiske på det jevne.

NVG-sild

Fisket ble periodevis hindret av været og det medvirket til at det ble tatt et middels kvantum på totalt 33.300 tonn norsk vårgytende sild i løpet av uken. Av dette kvantumet har ringnotfartøy fisket 22.100 tonn, utenlandske fartøy har innmeldt 5.000 tonn, trål har fisket 5.300 tonn, og fra kystgruppen er det tatt 1.000 tonn.

Silda er fisket over et relativt stort område fra N 70° omkring 70 n.mil nordvest av Andenes, til N 72 ̊30 ' Ø 13˚som er rundt 200 n.mil fra samme sted.

Som ellers i høst har størrelsen variert, fra størst sild lengst nordvest og minst størrelse nærmest kysten. Variasjonen er over 100 gram, fra høyeste på 371 gram til laveste snitt på 265 gram.

– Prisene varierer og som tidligere med størrelsen. Høyeste pris er på kr 4,60, mens laveste budpris er kr 3,03 og totalsnittet er kr 4,06. Prisene på den minste silda har de siste dagene hatt fin stigning når vi ser på øre/gram. Dette skyldes større etterspørsel etter sild til filetproduksjon, opplyser Sildelaget.

– Ser vi på restkvote situasjonen for NVG-sild så er det på årets kvote knappe 130.000 tonn igjen. I tillegg så ligger den en mulighet for å «flexe» på neste års kvote. Teoretisk kan dette kvantum bli rundt 75.000 tonn. Hvordan båtene vil utnytte denne muligheten får vi forskjellige signal fra fiskerne. Dersom prisene holder seg på et høyt nivå så tror vi at opp til halve flexmuligheten blir utnyttet slik at vi resten av året får ilandført rundt 170.000 tonn fra norske båter, opplyser Sildelaget.

– I kommende uke vil vi få større deltagelse fra båter som har vert på ”hestejakt” i Nordsjøen. Det som er spennende framover er om den store silda fortsatt vil holde seg for seg selv på det nordvestligste feltet, forteller salgsleder Kenneth Garvik i Sildelaget.

Hestmakrell

Det ble atter en uke med stor innsats fra flåten, og atter en uke med magert resultat på ”hesten”. Kun 1.500 tonn er innmeldt sist uke. Som tidligere er dette mange små fangster der største fangst er på 125 tonn.

Med så små kvanta har prisene på auksjonen ”krøpet” pent opp i løpet av uken. I starten av uken lå vi på rundt kr 6,50, mens en i helgen har lagt rundt en krone høyere.

– En kort oppsummering av årets sesong viser at vi ligger langt bak overraskelsesåret i fjor. I år har vi kun 12.400 tonn med hestmakrell, mot 43.000 tonn i fjor til samme tid. Som kjent så endte vi i fjor på over 72.000 tonn totalt. Det er ingen signal på at vi framover skal få noe løft i dette fiskeri. Flere og flere båter avslutter for å gå over i sildefiske, forteller Gavik.

Nordsjøsild

En del kyst og ringnot båter har sist uke fisket sild i Nordsjøen. Totalt har Sildelaget fått innmeldt 14 fangster, med et ukekvantum på vel 1.500 tonn. Hoveddelen av disse fangstene er tatt i EU sonen på rundt N 59˚ Ø 01˚ (sørvest av Heimdal).

Som for NVG-silda så er det god interesse også for denne silda. Disse fangstene er omsatt til norske og danske kjøpere til priser fra kr 3,29- 3,85.

Kystbrisling

I Rogaland, nærmere bestemt i området Forsand/ Sandnes er det tatt rundt 140 tonn med relativ stor brisling sist uke. Fra Tønsberg er det tatt en fangst med 10 tonn.

– Behovet fra King Oscar på 2.200 tonn er nå snart i havn, og vi forventer derfor en stoppmelding fra denne kjøperen i nær framtid, heter det i ukerapporten fra Norges Sildesalgslag.