Tiltak for å styrke sjøtransporten

I en ny rapport fremmes 20 forslag til tiltak for å styrke sjøtransportens konkurranseevne.

Rapporten som ble fremlagt for noen dager siden, er utarbeidet i samarbeid med Norsk havneforening, Norske Havner og Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL).

I arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) er visjonen om mer gods fra land til sjø blitt et gjennomgående ønske og utfordring. Norge er en viktig sjøfartsnasjon, men likevel ser vi at det er et stort uutnyttet potensial for fortsatt vekst innen næringen.

– Veitransporten har hatt en stor vekst, også på lange transportavstander der vi mener det burde brukes mer sjøtransport. Derfor er det et sentralt spørsmål i Kystverkets utredningsarbeid, knyttet til hvordan vi kan rette virkemidler for å øke sjøtransportens andel av det samlede transportarbeidet, skriver kystverket i en pressemelding.

I et samarbeid mellom Norsk havneforening, Norske Havner, Logistikk- og LTL og Kystverket, er det gjennomført et prosjekt hvor utfordringer og muligheter for nærskipsfarten tas opp. Prosjektet fikk arbeidstittel «Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?», og har utarbeidet en rapport hvor det fremmes 20 forslag til tiltak for å styrke sjøveiens konkurransekraft i fremtidens godstransport.

Mange av forslagene til tiltak som er kommet fram i prosess med aktører i næringen, retter seg også mot Kystverkets virksomhet. Dette vil Kystverket ta med seg videre i arbeidet som gjøres i etaten, og i forhold til kommende innspill til neste rullering av NTP, opplyser Kystverket.

– Regjeringen har et mål om å bedre miljø og bedre framkomst i det norske transportnettet, og ønsker derfor at mer transport blir overført fra vei til sjø, uttalte fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen nylig.

Les også: – Ønskjer meir transport frå veg til sjø 18.08.2010
Les også: Ønsker bedre vilkår for sjøtransport 08.10.2010