Umoden makrell i Norskehavet

Umoden makrell benytter nå Norskehavet som oppvekstområde.

I Norskehavet vest av Vikna i Nord-Trøndelag har ”Libas” hatt trålhal nær overflaten som var dominert av ett år gammel makrell, samt en god del to år gamle individer. Dette viser at umoden makrell nå benytter Norskehavet som oppvekstområde mens den tidligere ble registrert i Nordsjøen og nært kysten, melder Havforskningsinstituttet.

Den unge makrellen oppholdt seg i områder med relativt høye konsentrasjoner av dyreplankton og mageinnholdet viste at de hadde spist godt med raudåte.

Det er sjelden å observere så ung makrell i disse nordlige områdene. Vanligvis oppholder den umodne makrellen seg i Nordsjøen og kystnære områder. Tidligere i mai ble det registrert makrell som var klar til å gyte utenfor Sandnessjøen. Disse observasjonene til sammen tyder på at Norskehavet i større grad enn tidligere er både blitt gyteområde og mer sentralt og viktig oppvekstområde for nordøstatlantisk makrell, uttaler Havforskningsinstituttet.

Økosystemtokt

I perioden 15. juli til 6. august 2009 leier Havforskningsinstituttet fiskefartøyene ”Libas” og ”Eros” til omfattende økosystemstudier i Norskehavet. ”Libas” skal dekke havområdet fra Tromsø til Bergen, mens ”Eros” skal undersøke området fra Longyearbyen på Svalbard til Tromsø.

Dekningen går helt vest til Grønlandssonen i nord og østkysten av Island lenger sør med typiske øst-vest kurslinjer.

Målet med dette koordinerte toktet er å studere mengde, utbredelse, vandring, økologi og romlig overlapp hos makrell, sild, kolmule og laks i Norskehavet i forhold til oseanografiske forhold (temperatur og strøm) og fødetilbud.

Stimtelling

Kartlegging og genetiske prøver av laks blir utført til EU-prosjektet SALSEA. Stimtelling blir utført av makrell og sild med målinger av svømmeretning og hastighet ved hjelp av en ny programvare for sonar. I tillegg har ”Libas” hvaltellere om bord for å kartlegge utbredelse av ulike sjøpattedyr i Norskehavet.