Jan Mayen vernes

Den unike naturen på den arktiske vulkanøya Jan Mayen får nå bedre beskyttelse. I statsråd fredag den 19. november 2010, ble Jan Mayen naturreservat opprettet.

– Jan Mayen har ikke bare Norges eneste aktive vulkan, det 2277 meter høye og bredekte Beerenberg. Hele øya har et storslagent, vulkansk landskap og en geologi som er helt spesiell i norsk sammenheng, uttaler miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV).

Formålet med fredningen er å bevare en tilnærmet uberørt arktisk øy og sjøområdene rundt, med et storslagent landskap, aktive vulkaner, viktige sjøfuglområder og mange kulturminner.

– Viktig for sjøfugl

Vernet omfatter det meste av øya, og sjøområdene ut til territorialgrensen 12 nautiske mil fra land. Et område omkring den meteorologiske stasjonen og flystripen er unntatt fra vernet.

– Med vernet av Jan Mayen er den siste brikken i vernet av de norske, arktiske øyene på plass. Med dette er både Jan Mayen, Bjørnøya, Hopen og resten av Svalbard sikret gjennom et områdevern Norge har grunn til å være stolt av, sier Solheim.

Jan Mayen sin isolerte posisjon i et stort, produktivt havområde gjør øya til et svært viktig område for sjøfugl. Særlig havhest, polarlomvi og alkekonge er tallrike med bestander på mellom 100 000 og 300 000 individer. Alle alkefuglene er for øvrig representert på øya. Øya har også en spesiell og ofte sårbar vegetasjon dominert av moser, med flere såkalte endemiske arter som bare finnes på Jan Mayen.

– Ivaretar hensynet til fremtidig bruk

Til tross for begrenset størrelse og isolert beliggenhet har Jan Mayen en rekke kulturminner fra alle epoker i øyas historie, som representerer flere nasjoners virksomhet tilbake til hvalfangsten på 1600-tallet.

Dagens aktivitet på Jan Mayen er knyttet til meteorologiske observasjoner samt drift og vedlikehold av installasjoner knyttet til forskning og navigasjon. I havområdene rundt øya foregår et betydelig fiske, særlig etter lodde og reke.

Framtidig aktivitet vil, i tillegg til dagens virksomhet, kunne omfatte nye installasjoner knyttet til navigasjon og bakkeinfrastruktur for nedlesing fra satteliter. Det er også startet en åpningsprosess for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen. I denne forbindelse kan det i framtiden bli aktuelt å benytte Jan Mayen til funksjoner tilknyttet petroleumsvirksomhet.

– Vernet ivaretar hensynet til framtidig bruk, samtidig som det setter rammer som skal sikre at framtidig virksomheten ikke kommer i konflikt med verneverdiene på Jan Mayen. Også i fremtiden skal det være vulkanene som preger landskapet på denne isolerte øya, og ikke menneskelig aktivitet, avslutter Solheim.

– Særegent

Det siver fortsatt damp ut av Vulkanen Beerenberg, Norges eneste og verdens nordligste vulkan over havnivå. Den hadde sitt siste utbrudd i 1985. I det hele tatt er landskapet på Jan Mayen helt særegent, spesielt i norsk sammenheng, og omfatter blant annet kratre, huler og lavastrømmer, skriver Direktoratet for naturforvaltning (DN) i en pressemelding.

Fiske og olje

Fisket rundt øya vil fortsette som før, men det er ikke lov å bruke fangstmetoder som kan gi vesentlig skade på havbunnen, påpeker DN.

Mulige petroleumsaktiviteter i havområdene utenfor Jan Mayen naturreservat, og en eventuell bruk av øya i en slik forbindelse, er avklart i samarbeid med Oljedirektoratet, opplyser DN.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) fikk i 2002 i oppdrag å lage en utredning om verneverdiene og behovet for vern på Jan Mayen. DN anbefalte klart at vern og andre forvaltningstiltak burde vurderes på Jan Mayen. I 2004 fikk DN i samarbeid med Riksantikvaren i oppdrag å utarbeide et forslag til verneplan for Jan Mayen. Verneplanen skulle sikre natur- og kulturminneverdiene mot lokale inngrep og påvirkning og bevarer øyas uberørte preg.

DN har bedt fylkesmannen i Nordland om å utarbeide en forvaltningsplan for Jan Mayen naturreservat. Det legges for øvrig opp til at Stasjonssjefen på Jan Mayen involveres i deler av den daglige forvaltningen av Jan Mayen naturreservat.

Les mer om fredningen av Jan Mayen:
Kongelig resolusjon om fredningen av Jan Mayen naturreservat (PDF)