Bevilger 180 mill. til seismikk i nord

Regjeringen foreslår at det settes i gang geologisk kunnskapsinnhenting i nordlige havområder.

Norge skal være ledende på kunnskap for å styrke forvaltingen av havområdene i nord. Geologisk kartlegging av våre havområder er et nøkkelelement i så måte. Vi har store havområder i nord som i dag ikke er tilstrekkelig kartlagt. I disse havområdene er det behov for økt datainnsamling. Dette gjelder eksempelvis ved Jan Mayen og i deler av Barentshavet, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

Når det gjelder tidligere omstridt område inn mot grenselinjen mot Russland, vil en eventuell kartlegging måtte vente til etter at delelinjeavtalen er ratifisert og har trådt i kraft.

– Gjennom økt geologisk kartlegging vil vi skape grunnlag for framtidig verdiskapning og sysselsetting i nord, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Det er et stort behov for å samle inn nye seismiske data i nord. Kartleggingen vil skje i regi av Oljedirektoratet. Dette vil gi Norge styrket geologisk kunnskap og økt forståelse av området.

– Vi må se geologisk kartlegging i disse havområdene i sammenheng med det langsiktige perspektivet som kreves for videreutvikling av ressursene på norsk sokkel, sier Riis-Johansen.

Myndighetene arbeider nå med en ny petroleumsmelding. Ny kunnskap er nødvendig for å kunne realisere ressurspotensialet på norsk sokkel, mener regjeringen, og dette er en sentral del av meldingen.

Oljedirektoratet har foreslått kartlegging i nordlige havområder gjennom innsamling av 2D-seismikk over sommersesongene 2011 og 2012. Regjeringen har satt av 100 millioner kroner det første året og 80 millioner kroner det andre året.

Det foreslås at Oljedirektoratet gis fullmakt til å inngå kontrakt med et seismikkfartøy i løpet av 2010. Hvilket område som vil bli dekket av datainnsamlingen i 2011 er fortsatt under vurdering.

Les også: Jan Mayen vernes 21.11.2010