Vil forby krøking av selunger

Fiskeridirektoratet har sendt på høring sitt forslag til endringer i forskrift av 11. februar 2003 om utøvelse av selfangst.

Fiskeridirektoratet viser til at det siden fangstsesongen 2005 er registrert overtredelser av forskrift om utøvelse av selfangst, som har resultert i anmeldelser og påtale. Dette gjelder bestemmelser om at blodtapping av sel skal foretas på isen umiddelbart etter at selen er skutt, samt bestemmelsene om krøking.

Gjeldende regler om utøvelse av selfangst fremgår av forskrift av 11. februar 2003 om utøvelse av selfangst i Vesterisen og Østisen. Dette regelverket erstattet forskrift av 20. februar 1991 om utøvelse av selfangst i Vesterisen og Østisen, som bygget på Selfangstkommisjonens rapport fra 1990 (NOU 1990:19 Norsk selfangst 1982 – 1988).

Les også: Liten interesse for selfangst 01.11.2010
Les også: – Brøt fangstreglene 28.09.2010

– Hensynet til dyrevern

Fiskeridirektoratet foreslår endringer i bestemmelsene om adgangen til å blodtappe om bord. Når det gjelder krøking, gjentar direktoratet henvisningen til at usikre isforhold er ett av to vilkår som må være oppfylt for at denne adgangen lovlig kan benyttes.

De siste års erfaringer tilsier som kjent at isforholdene kan være vanskelige, skriver direktoratet. Fiskeridirektoratet legger således til grunn at et forbud mot adgangen til å krøke selunger vil kunne vanskeliggjøre deler av fangsten.

– Vi finner imidlertid at hensynet til dyrevern må tillegges avgjørende vekt, og vil tilrå at adgangen til å krøke selunger oppheves, skriver Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet foreslår samtidig en endring i forskriftens § 5 nr 1 om krav til hakapik og slagkrok, hvor det fremgår at hakapiken skal ha rett treskaft av bjørk.

Dette kravet var begrunnet i hensynet til at skaftet i størst mulig utstrekning skulle være laget av et materiale som var lokalt tilgjengelig og tilstrekkelig kraftig. Utvalget av egnede skaft er i dag større enn da dette kravet ble innført, og kravet til bjørk kan derfor frafalles. Men det er fortsatt en forutsetning at skaftet på hakapiken er rett, presiserer Fiskeridirektoratet.

Høringsfristen er satt til 10. januar 2011.