Oljelekkasjen rammer sjøfugl og friluftsliv

Store natur- og friluftslivsverdier er truet av oljen som har lekket ut fra det havarerte lasteskipet «Full City» utenfor Langesund. Kystverket leder arbeidet med å begrense skadene.

Lasteskipet gikk på grunn ved Såstein i Bamble kommune i Telemark, men også områder i Vestfold er berørt av oljesøl fra havaristen.

Skjærgården i Telemark og Vestfold har svært mange naturverdier som kan skades av oljesøl. Sjøfugl og friluftsområder er særlig utsatt.

På kyststrekningen i fylkene finnes over 250 friluftsområder som staten har kjøpt opp. Det er også opprettet rundt 80 verneområder for å beskytte sjøfuglene i de to fylkene.

Sårbar tid for sjøfuglene

Lille Såstein naturreservat, som ligger like ved havaristen, er tilgriset av olje. Dette er et hekkeområde for sjøfugl. Oljesølet har også nådd Mølen og Fugløyrogn i Vestfold. Dette området er et svært viktig trekk- og overvintringsområde for mange fugleslag.

– Grunnstøtingen har skjedd på en tid av året da sjøfuglene er sårbare. Hekkingen er over, og nå i slutten av august ligger de fleste sjøfuglene på sjøen sammen med unger. Her er de ekstremt utsatt for oljesølet som nå rammer de to fylkene. Vi jobber nå for å skaffe oss oversikt over hvor store flokker som vanligvis befinner seg i de aktuelle kystområdene, sier rådgiver Jo Anders Auran i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Det er allerede funnet oljeskadd sjøfugl nær havaristedet. Værforholdene gjør det så langt vanskelig å si noe om hvor mange fugler som kan være berørt.

Bistår Kystverket

Det er Kystverket som leder aksjonen som er satt i verk for å begrense oljeutslippet fra «Full City», og skadene på naturen i området. DN bistår Kystverket i arbeidet som rådgiver i forhold til natur- og friluftslivsverdiene i området.

– De berørte områdene har ikke bare store naturverdier, men er også svært viktige i friluftslivssammenheng. Oljesøl i viktige friluftsområder er ikke uproblematisk, og skadebegrensende tiltak er satt i gang, sier Jo Anders Auran.