Undersøker kompetansebehovet

Hvordan skal en sikre rekrutteringen til fiskeforedlingsindustrien, og hvilken kompetanse er det behov for?

Av Kristian Henriksen, prosjektleder Sett Sjøbein

Norut Alta gjennomfører, på oppdrag av rekrutterings- og kompetanseprosjektet Sett Sjøbein, en undersøkelse om kompetansebehov og bruk av utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedlingsindustrien i Norge. Svært få av dagens ungdom velger å ta fagbrev innen fiskeforedlingsindustrien, og våren 2009 var det totalt 10 lærlinger på landsbasis som hadde utgangspunkt fra den videregående skole. Den lave rekrutteringen til fagutdanningene kan i framtiden gjøre det utfordrende å rekruttere personell med fagbrev.

Denne undersøkelsen vil kunne være med på å legge føringer for videre satsningsområder i rekrutterings- og kompetansearbeidet for marin sektor, og prosjektlederne i Sett Sjøbein oppfordrer derfor bedrifter som har mottatt undersøkelsen om å ta seg tid til å svare.

Sett Sjøbein

Prosjekt Sett Sjøbein skal jobbe for økt rekruttering til og kompetanse i marin sektor. Prosjektet er opprettet på bakgrunn av et tilsagn fra Fiskeri- og kystdepartementet og forvaltes av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

For å sikre relevansen av tiltakene som iverksettes av Sett Sjøbein, skal arbeidet være kunnskapsbasert. Sett Sjøbein skal gjennom sine tiltak bidra med ny kunnskap om rekruttering til marin sektor og kompetansebehov i bedriftene. Innenfor kompetansearbeidet ligger det viktige problemstillinger som kun omhandler deler av marin sektor. For å sikre videre kompetanseheving i sjømatnæringen, er det viktig å sette i gang sektorspesifikke tiltak.

Les også: Viser yrkesmuligheter i sjømatnæringen 02.09.2010
Les også: Forskere foreslår målrettet rekruttering 30.11.2009