Undersøker kompetansebehovet

Del saken

Hvordan skal en sikre rekrutteringen til fiskeforedlingsindustrien, og hvilken kompetanse er det behov for?

Av Kristian Henriksen, prosjektleder Sett Sjøbein

Norut Alta gjennomfører, på oppdrag av rekrutterings- og kompetanseprosjektet Sett Sjøbein, en undersøkelse om kompetansebehov og bruk av utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedlingsindustrien i Norge. Svært få av dagens ungdom velger å ta fagbrev innen fiskeforedlingsindustrien, og våren 2009 var det totalt 10 lærlinger på landsbasis som hadde utgangspunkt fra den videregående skole. Den lave rekrutteringen til fagutdanningene kan i framtiden gjøre det utfordrende å rekruttere personell med fagbrev.

Denne undersøkelsen vil kunne være med på å legge føringer for videre satsningsområder i rekrutterings- og kompetansearbeidet for marin sektor, og prosjektlederne i Sett Sjøbein oppfordrer derfor bedrifter som har mottatt undersøkelsen om å ta seg tid til å svare.

Sett Sjøbein

Prosjekt Sett Sjøbein skal jobbe for økt rekruttering til og kompetanse i marin sektor. Prosjektet er opprettet på bakgrunn av et tilsagn fra Fiskeri- og kystdepartementet og forvaltes av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

For å sikre relevansen av tiltakene som iverksettes av Sett Sjøbein, skal arbeidet være kunnskapsbasert. Sett Sjøbein skal gjennom sine tiltak bidra med ny kunnskap om rekruttering til marin sektor og kompetansebehov i bedriftene. Innenfor kompetansearbeidet ligger det viktige problemstillinger som kun omhandler deler av marin sektor. For å sikre videre kompetanseheving i sjømatnæringen, er det viktig å sette i gang sektorspesifikke tiltak.

Les også: Viser yrkesmuligheter i sjømatnæringen 02.09.2010
Les også: Forskere foreslår målrettet rekruttering 30.11.2009