Sjøfugl ett år etter «Full City»-forliset

Ny rapport: Ett år etter forliset er det ikke mulig å spore tydelige effekter av oljesølet på undersøkte hekkebestander i Telemark.

Etter forliset av «Full City» ved Langesund, Telemark den 31. juli 2009, lakk det store mengder olje ut i sjøen og mange sjøfugler med oljeskader i fjærdrakten ble rapportert. Det ble satt i gang et omfattende arbeid med å begrense skaden, registrere skadeomfang og rydde opp i tilsølte områder.

I regi av Kystverket ble det satt i gang etterkantundersøkelser for å vurdere bl.a. det totale skadeomfanget på marint miljø etter forliset. Havforskningsinstituttet har koordineringsansvaret, og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har ansvaret for å vurdere effekter på sjøfugl.

Det ble først gjennomført en samlet vurdering av alle registreringer av oljeskadde og døde ærfugler (Lorentsen et al. 2010a). Dette studiet viste at minimum 1301 ærfugler døde som en følge av forliset av Full City, og det ble konkludert med at det reelle tallet på ærfugl som gikk med i forliset lå et sted mellom 1500 og 2000 individer. Det ble også konkludert med at dette hovedsakelig var fugl fra lokale bestander. Tilsvarende vurderinger viste at i størrelsesorden 500 individer av andre sjøfuglarter enn ærfugl omkom som en følge av oljesølet. Tidligere i høst Veterinærinstituttet kommet med en rapport rehabilitering av oljeskadd sjøfugl.

Les også: Rehabilitering av oljeskadd sjøfugl 26.10.2010

Les også: 2500 sjøfugl døde etter Full City 03.03.2010

– Kan ikke spore tydelige effekter av oljesølet

En ny rapport fra NINA fokuserer på om det er mulig å spore langtidseffekter på hekkebestandene av ærfugl, måker, makrellterne, tjeld og teist i Telemark som en følge av Full City-forliset. I dette fylket har man overvåket sjøfugl siden 1974 og denne overvåkingen skjer nå i regi av Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl.

Generelt sett er det gjennom hele overvåkingsperioden observert til dels store årlige variasjoner i antallet sjøfugl som observeres ved hekkeplassene i Telemark. Dette gjelder alle arter og gjør at man skal være forsiktig med å vurdere endringer fra ett år til det neste. Man må ha lange tidsserier (fra minimum 5 ulike år) for å kunne avdekke trender over tid med rimelig grad av sikkerhet.

Basert på de samlede langtidstrendene, de årlige variasjonene og parallelle data for ærfugl fra Østfold, Oslo & Akershus og Vest-Agder (kontrolldata) er det ikke mulig å spore tydelige effekter av oljesølet etter forliset av Full City på hekkebestandene av de undersøkte artene i Telemark.

Det betviles også at en eventuell fortsettelse av den spesifikke overvåkingen som planlagt i perioden fram mot 2013, vil avdekke ytterligere konsekvenser, skriver NINA i rapporten.

NINA anbefaler derfor at prosjektet avsluttes. Den regulære overvåkingen av ærfugl og andre sjøfugler i Skagerrakområdet gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl og SEAPOP, dekker etter NINAs mening behovet for den videre oppfølgingen av disse artene. Det bør også vurderes om man skal gjennomføre en ny gjennomgang av datamaterialet om 3-4 år, mener NINA.

Les mer
Sjøfugl og MV Full City-forliset, ett år etter - NINA Rapport 629 (PDF)