Effektivisering av lostjenesten

Illustrasjonsbilde: Losfartøyet «Los 120» ble  døpt i Kristiansund 11. mai 2010. Foto: Geir Tøvik / Kystverket

I Nasjonal transportplan varslet regjeringen en gjennomgang av lostjenesten.

– Vi vil foreta noen justeringer på bakgrunn av høringa på forsommeren i år, selv om hovedtrekkene i høringsforslaget blir videreført, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen på årsmøte i ShortSea-gruppen i Rederiforbundet i dag, skriver Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

– Det er helt avgjørende å ivareta sjøsikkerheten langs vår sårbare kyst. Gjennomgangen av losordningen er basert på at dagens sikkerhetsnivå skal videreføres. Jeg vil få til en tilpassning som tar hensyn til trafikkbilde og eksisterende infrastruktur og hjelpemidler knytta til navigasjon. Endringene i losplikten vil innebære at mellom 10 og 15 prosent av den trafikken som er lospliktig i dag, vil bli fritatt fra losplikten fra neste år, sa fiskeri- og kystministeren.

– Forenkler ordningen med farleisbevis

– Videre vil ordningen med farleisbevis forenkles. Fokuset vil bli endret fra en vektlegging av formelle krav til fartstid og seiling på norskekysten, over til faktisk prøving av kompetanse. Sammen med en omlegging av avgiftssystemet innebærer dette at det vil bli enklere og mer økonomisk lønnsomt for skipsfartsnæringa å seile med farleisbevis fremfor å ta los om bord, sa Berg-Hansen.

– Gevinsten vil være lavere kostnader for både Kystverket og skipsfartsnæringa. Samtidig vil vi ivareta sikkerheten på dagens nivå gjennom den kvalitetssikring som legges inn i farleisbevisordninga. Den samlede kostnadsreduksjonen for lostjenesten er anslått til ca. 29 mill. kroner. Jeg tar sikte på at nye forskrifter om losplikt og losavgifter kan tre i kraft fra årsskiftet, sa fiskeri- og kystministeren.