Vil kartlegge uttaket av kysttorsk

Kysttorsk. Foto: A. Karlsen / Havforskningsinstituttet

Landsdelsutvalget ber Stortinget om snarest å trappe opp innsatsen for å kartlegge uttaket av kysttorsk.

Dette gjennom å sikre tilstrekkelig bevilgninger over Havforskningsinstituttets budsjetter, skriver Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag (LU) i en pressemelding.

Anmodningen kommer frem i et enstemmig vedtak som ble fattet i Landsdelsutvalgets møte 25. november i Lakselv.

Landsdelsutvalget mener det er svært uheldig at Stortinget ikke lenger gir tilstrekkelig bevilgninger over Havforskningsinstituttets budsjett til kartleggingsarbeid over menneskelig uttak av kysttorsk.

Det vil være helt avgjørende at det foretas kontinuerlig kartlegging av uttak av kysttorskbestanden. Dette for å kunne måle effektene av vernetiltakene raskt, og eventuelt foreta fortløpende korrigeringer. Dette øker også presisjonsnivået i beregninger av bestandene, som en viktig forutsetning for å avgi optimale forvaltningsråd til sentrale fiskerimyndigheter, mener LU.

Beskatning fra predatorer

Landsdelsutvalget mener videre at det i forbindelse med kysttorskens lave bestand, også må vies langt mer oppmerksomhet på beskatning fra predatorer som sjøfugler og sel.

– Det må derfor også avsettes større økonomiske og forskningsmessige ressurser for å få dette kartlagt, krever LU.

Prøvetaking

Havforskningsinstituttet har i perioden 1975 til 2009 gjennomført prøvetaking av torsk fra forskjellige lokaliteter fra strekningen Vestfjorden til Varanger. De siste årene ble prøvetakingen gjennomført med innleid hurtiggående fartøy på 50 fot.

Denne type prøvetaking ble avviklet i 2009 da finansieringen av økonomiske årsaker ble strøket av Havforskningsinstituttets budsjett. Dette til tross for at denne prøvetakingen er helt nødvendig for å kunne vite om riktige tiltak blir gjort i forhold til å gjenoppbygge kysttorskbestanden.

Bestanden av norsk kysttorsk har i følge havforskerne avtatt sammenhengende siden 1994. Det internasjonale råd for havforskning (ICES) anbefaler at fisket av kysttorsk stanses inntil bestanden er bygget opp igjen. Regjeringen har imidlertid valgt langsiktig gjenoppbygging av bestanden gjennom et begrenset fiske av kysttorsk på omkring 21.000 tonn årlig. Dette på grunn av at det vil være umulig ikke å få kysttorsk som bifangst i andre fiskerier og at fiskerinæringen langs kysten må opprettholdes inntil kysttorsken bygges opp på et bærekraftig nivå, skriver LU.