Endret rettstilstand for strukturkvoter

Skatteetaten endrer praksis etter Frøyanes-dommen i Fjordane tingrett, hvor Skatteetaten tapte i saken om formuesskatt på strukturkvoter.

Før Frøyanes-dommen har Skatteetaten over en tid tatt opp flere saker om formuesskatt på tidsbegrensede strukturkvoter i havfiskeflåten. Disse sakene er blitt endret av skattemyndighetene, slik at verdien av rettighetene ble tatt med i skattyters samlede grunnlag for formuesskatt.

Det ble lagt til grunn at rettighetene ikke var omfattet av unntaksregelen i skatteloven § 4-2 annet ledd bokstav b som unntar ”tidsbegrenset bruksrett” fra formuesskatt.

Frøyanes-dommen

Fjordane tingrett kom i en dom av den 21. oktober 2010, til at denne typen rettigheter er omfattet av bestemmelsen, og at det dermed ikke skal beregnes fomuesskatt av verdien.

– Skatteetaten har besluttet at dommen fra Fjordane tingrett ikke skal ankes til lagmannsretten, og legger til grunn en rettstilstand i samsvar med dommen, skriver etaten i en pressemelding.

Les også: Frøyanes-dommen blir stående 26.11.2010

Må søke om endring av likning

De sakene som Skatteetaten tidligere har plukket ut og gjennomført beskatning av, vil skattekontorene av eget tiltak endre tilbake slik at det ikke blir beregnet formuesskatt av disse.

Når det gjelder andre skattytere som tidligere har innrettet seg etter etatens lovforståelse på dette området, og tatt med verdien av rettighetene i formuesskattegrunnlaget, må disse henvende seg til skattekontoret med en anmodning om at likningen tas opp til endring for dette spørsmålet.

Etter ligningsloven § 9-6 nr. 2 er fristen for endring av likningen i slike tilfeller tre år etter utløpet av det aktuelle inntektsår. For skattytere som anmoder om endring av likningen for inntektsåret 2007 er det viktig at det tas kontakt med skattekontoret før 31.12.2010, da denne fristen vil forhindre endring av inntektsåret 2007 for anmodninger som innkommer etter denne dato.