Bra lønnsomhet i fiskeflåten i 2009

Fartøy innen bunnfiskeriene hadde en positiv utvikling i driftsmarginen, mens fartøy innen pelagiske fiskerier oppnådde noe lavere driftsmargin i 2009 enn i 2008.

Det fremgår av Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for 2009.

Fiskeflåten hadde i 2009 et samlet driftsoverskudd på 1,5 milliarder kroner. Dette gav en driftsmargin på 13,3 prosent som er noe høyere enn i 2008. Fartøy innen bunnfiskeriene har hatt en positiv utvikling i driftsmarginen, mens fartøy innen pelagiske fiskerier oppnådde noe lavere driftsmargin i 2009 enn i 2008.

I 2009 hadde fiskeflåten totale driftsinntekter på 11 milliarder kroner. Dette er på samme nivå som i 2008. Førstehåndspris på viktige pelagiske fiskeslag som sild og makrell ble redusert i 2009, mens oppfisket kvantum av sild økte. Innen bunnfiskeriene økte oppfisket kvantum av torsk og hyse i 2009, mens prisene ble redusert. De totale driftskostnadene er beregnet til i overkant av 9,5 milliarder kroner.

Dette gav i 2009 et samlet driftsresultat på 1,5 milliarder kroner, mens ordinært resultat før skatt er beregnet til 1 milliard kroner. Til sammenligning var driftsresultatet i 2008 beregnet til 1,4 milliarder kroner, mens ordinært resultat før skatt var på -0,2 milliard kroner. Lavere finanskostnader er hovedårsaken til økningen i ordinært resultat før skatt fra 2008 til 2009.

Driftsmargin

Samlet driftsmargin i 2009 var på 13,3 prosent. Dette er en økning fra 2008 da driftsmarginen var på 12,5 prosent. Totalrentabiliteten er i 2009 beregnet til 6,6 prosent som også er en økning fra 6,2 prosent i 2008.

Utviklingen i driftsmargin i perioden 1980 til 2009 er positiv. I løpet av denne perioden er det årene 1998, 2001 og 2005-2007 som har pekt seg ut som ”toppårene”. Oppnådd driftsmargin i 2009 er om lag på samme nivå.

De underliggende årsaker til den positive utviklingen i lønnsomhet i perioden er flere. Tre av våre viktigste bestander er i langt bedre forfatning nå enn i 1990 (norsk vårgytende sild, nordøstarktisk torsk og nordøstarktisk sei). Samtidig har antall fiskefartøy blitt redusert og dette har bidratt til reduserte kostnader og økt produktivitet.