Vil videreføre reguleringen for selfangst

Fiskeridirektoratet foreslår at reguleringsopplegget fra 2010 videreføres neste år.

Det tas sikte på å legge til rette for at inspektørordningen videreføres slik at kvalitetskontroll av kjøtt kan foretas på feltet. Det tilrås at åpningsdato for fangsten i Vesterisen blir 10. april, og at forbudet mot fangst av diende unger opprettholdes. Fangstperioden foreslås avsluttet 30. juni, melder Fiskeridirektoratet.

Les også: Vil forby krøking av selunger 22.11.2010

Havforskningsinstituttet har i en uttalelse redegjort for bestandssituasjonen for grønlandssel i Vesterisen og Østisen samt klappmyss i Vesterisen. Kvoteanbefalingene er drøftet i Forskerutvalget for Sjøpattedyr, som hadde møte i Bergen 19. og 20. oktober 2010.

Havforskningsinstituttet viser til at ICES har identifisert hvilket fangstnivå som med stor sannsynlighet vil sikre at bestandene holder seg på dagens nivå i et 10 års perspektiv.

Rådgivingen fra ICES forutsetter at bestandene skal kunne betraktes som såkalt data-rike, hvilket innebærer at det skal foreligge flere uavhengige bestandsestimat. Siste estimat skal ikke være mer enn fem år, og det skal foreligge tilnærmet lik oppdatert informasjon om bestandenes produksjonsevne og dødelighet. I motsatt fall vil bestanden kunne karakteriseres som datafattig, og forvaltningsstrategien må ta tilbørlig hensyn til dette.