Tre nordmenn innvalgt i EFTP-styret

Den europeiske fiskeriteknologiplattformen EFTP avholdt i forrige uke sin første generalforsamling og valgte inn tre norske representanter i styret.

De norske representantene er Christian Hedløv Engh, Mustad Longline AS, Gerhard Olsen, Norges Fiskarlag/MS Øragutt, og Torgeir Edvardsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS, melder Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Visjonen bak EFTP går mange år tilbake som en respons på at Europa måtte forholde seg til tøff konkurranse fra blant annet USA og Japan på teknologi og forskning innen nærings- og utviklingsspørsmål. Det ble derfor utarbeidet en visjon for fremtiden hvor alle aktører og ekspertise skulle involveres, og ikke minst fra næringen selv. EFTP så etter hvert dagens lys med et formål om å utforme strategiske forsknings- og innovasjonsagendaer for fiskerinæringen, som igjen skal implementeres gjennom ulike forskningsfinansierende organer.

– EATIP suksess

Torgeir Edvardsen fra SINTEF er en av de nye styremedlemmene. Han forteller at den formelle opprettelsen av EFTP skjedde tidligere i år mens den første generalforsamlingen ble holdt i forrige uke. Som følge av en utlysning fra EU-kommisjonen, er plattformens sekretariat og styre i disse dager sterkt opptatt med å utforme en søknad til denne utlysningen.

Kommisjonen ønsker en større satsning innenfor fiskeriteknologisk forskning, ikke minst i lys av suksessen den tidligere etablerte europeiske akvakulturplattformen (European Aquaculture Technology and Innovation Platform - EATIP) har vært, skriver FHF.

– Dersom vi får tilslag på søknaden vil plattformen ha midler til å dekke kostnadene til de som deltar i utviklingen av visjon og forskningsagenda gjennom åtte faglige arbeidsgrupper som er etablert, sier Edvardsen.

– Vi i EFTP-styret vil ferdigstille og levere vår søknad til Kommisjonen innen 24. januar 2011. Søknaden er støttet av EFTP hvor mer enn 90 organisasjoner er involvert per dags dato, og hvor relevante aktører fra leverandørindustri, forskning, næring, redere og fiskere er representert, sier Edvardsen.

Han legger til at søknaden dermed er sterk, og at Norge er respektert i EU-miljøet som den fiskeri- og forskningsnasjonen vi har vist vi er. Han ønsker seg imidlertid flere deltakere, særlig fra leverandørsindustrisiden.

– Når alt kommer til stykket vil det dreie seg om gjensidig nytte og samarbeid innen kunnskapsformidling, forskning og utvikling (FoU). Det kan jo bare være til gode for alle involverte, sier Edvardsen

Strategi og koordinering

Målsettingen til EFTP er å etablere en felles arena som organiserer prosessene, og bidrar til at behovet for at fiskeriteknologisk FoU i større grad settes på dagsorden - ikke bare i regi av EUs ulike rammeprogram, men også andre som ønsker å investere i kunnskapsutvikling, forskning og innovasjon innen fiskeri; eksempelvis Forskningsrådet og forskningsfondet FHF i Norge, og tilsvarende organisasjoner i andre land. Innenfor EU-systemet har etablerte teknologiplattformer en strategisk og koordinerende rolle i FoU-prosesser, og de øver innflytelse på bruken av FoU-midler innen respektive sektorer.

Forskningsfondet FHF har støttet næringens ønske om å være representert i EFTP for å sikre oppmerksomhet rundt norske utfordringer og problemstillinger innen teknologisk forskning og utvikling knyttet til næringen. Dette er i tråd med tidligere FHF-støtte av europeisk samarbeid slik etableringen av den Europeiske Akvakultur plattformen (EATIP) som er blitt et viktig instrument for europeisk akvakulturforskning, skriver FHF.

Mer informasjon om teknologiplattformen og fullstendig møtereferat fra generalforsamlingen finnes på hjemmesiden til EFTP: eftp.eu