Enighet om retningslinjer mot utkast

Det er oppnådd enighet om internasjonale retningslinjer for å redusere utkast av fisk.

– Enigheten om internasjonale retningslinjer er et gjennombrudd i arbeidet for å få stanset utkast av fisk, og vil bidra til en mer bærekraftig forvaltning og en bedre anvendelse av råstoff som er viktig i verdens samlede matvareproduksjon, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Medlemslandene i FNs matvareorganisasjon har blitt enige om felles internasjonale retningslinjer for bifangsthåndtering og reduksjon av utkast av fisk. Uønsket og urapport bifangst, som i mange tilfeller også fører til utkast av fisk, er et globalt problem innenfor fiskerisektoren. Hvert år kastes store mengder fisk på sjøen. Dette undergraver en bærekraftig forvaltning av ressursene, og reduserer potensialet for matproduksjon fra fiskeri.

I 2009 bestemte FAOs fiskerikomité, basert på et forslag fra Norge, at det skulle utvikles internasjonale retningslinjer for å få bukt med problemene knyttet til bifangst og utkast. Etter dette ble det i desember 2009 avholdt en ekspertkonsultasjon, og denne uken har det blitt gjennomført tekniske konsultasjoner i Roma der partene har blitt enige om felles retningslinjer.

Formålet med retningslinjene er å redusere omfanget av uønsket bifangst og utkast av fisk. Retningslinjene omhandler staters og regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoners (RFMOers) ansvar for å håndtere bifangst og redusere utkast gjennom forbedringer i forvaltningssystemene, reguleringer, datainnsamling, tilrettelegging for teknologiutvikling og utvikling av selektive fiskeredskaper, samarbeid med interessegrupper og ved å bistå i opplæring og kompetansebygging.

– Retningslinjene vil få stor betydning i det internasjonale arbeidet med å redusere utkast. Selv om noen land allerede har etablert regelverk på dette området, er utkast av fisk i stor grad fortsatt urapportert og uregulert på global basis. Felles retningslinjer er derfor avgjørende for å sikre en bærekraftig forvaltning av fiskeressursene, sier Lisbeth Berg-Hansen.

Norge har i tillegg til å være initiativtaker bidratt til finansiering og utarbeidelse av ekspertrapporten som var grunnlag for forhandlingene.

Retningslinjene skal tidlig i 2011 legges frem for FAOs komité for fiskeri og akvakultur (COFI).

Les også: Signerte avtale om havnestatskontroll 26.11.2009
Les også: Utkastforbud i internasjonalt farvann 18.11.2009