Ny nasjonal verneplan for fartøy

Nasjonal verneplan for fartøy 2010-2017 ble lansert 13. desember 2010.

Planen ble lansert av statsråd Erik Solheim og riksantikvar Jørn Holme Nasjonal, sammen med de frivillige organisasjonene og andre viktige aktører som skal bidra til å gjennomføre planen.

– Planen er en milepæl for norsk kystkultur og blir et viktig redskap for å sikre en norsk historisk flåte. Fartøyvern er som alt annet vern tuftet på at valgene vi gjør har høy faglig kvalitet og skaper entusiasme hos brukere og eiere, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i en pressemelding.

I tillegg har Miljøverndepartementet erfart at lokal forankring er en nøkkel til varig og godt vern.

Under parolen «Hver kommune sitt fartøy!» oppfordrer derfor miljø- og utviklingsministeren alle landets kystkommuner og innlandskommuner med fartøyhistorie til å bidra til at historiske fartøy får kaiplass og hjelp til å ivareta og formidle lokal og nasjonal fartøyhistorie.

Nasjonal verneplan for fartøy legger opp til at fredningsarbeidet skal basere seg på en systematisk faglig gjennomgang av ulike kategorier fartøy, samt at vernet prioriteres etter gjennomførbarhet og lokalforankring.

Et viktig grep i planen er at det åpnes for at fylkeskommunen kan overta ansvaret for førstelinjeansvaret. Dette er beskrevet som en frivillig ordning, og allerede har Hordaland fylkeskommune sagt seg interessert i en slik ordning. Miljøverndepartementet tror dette vil gi en markant styrking av arbeidet med den historiske flåten.

Riksantikvaren har frem til nå lagt opp til at fartøy som ikke er dekket, åpne båter, ligger utenfor deres ansvarsområdet. I planen legges det opp til at disse båtene også kan omfattes av vern og komme innunder Riksantikvarens ordninger. Dette er viktig både for å ta vare på eldre båter knyttet til fiske og annen primærnæring, men også for å ta vare på deler av vår store flåte av fritidsbåter. Frem til nå har små og åpne båter langt på vei vært tatt vare på av museene, et godt samarbeid mellom museene og kulturminneforvaltningen blir derfor viktig for at vern av disse båtene skal bli vellykket, skriver departementet i pressemeldingen.

– Jeg ser frem til Riksantikvarens arbeide med gjennomføringen av planen. Dette er et godt verktøy for videre arbeid med feltet og jeg ønsker alle berørte parter lykke til i arbeidet med å sikre norsk kystkultur for fremtiden, sier Solheim.

Les også: Tilskot til fartyvern i 2010 19.04.2010