Mangler ved håndtering av biprodukter

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, fant flere mangler ved Mattilsynets forvaltning av biproduktsforordningen.

Samtidig fant de også forbedringer på en rekke områder som tidligere ikke har vært tilfredsstillende.

Det er konklusjonen i den foreløpige rapporten fra ESA, etter at overvåkningsorganet evaluerte og verifiserte Mattilsynets forvaltning av biproduktsforordningen i september i år, melder Mattilsynet.

Blant bedriftene som ble besøkt, var en bedrift for bearbeiding av kategori 2 avfall av fisk. Bedriften er også godkjent for mellomlagring av materiale av kategori 2 og 3.

Les også: Program for ESA-inspeksjoner 2010 07.01.2010

– Ikke i tråd med regelverket

ESA fant at prosesseringsmetoder for avfalls- og biprodukthåndtering ikke alltid var i overensstemmelse med biproduktforskriften.

– De påpekte at prosesseringsanlegg var godkjent uten at prosesseringsparametrene var i overensstemmelse med metodene gitt i regelverket. Arbeid med å få dette på plass er imidlertid godt i gang, sier Gerd Eikeland Berge, seniorrådgiver ved seksjon for fisk og sjømat.

ESA fant at sporbarhet av animalske biprodukter var mangelfull. Sporbarhet er en nøkkelfaktor for etterlevelse av biproduktregelverket, her er riktig bruk av handelsdokumenter viktig.

ESA fant en rekke avvik knyttet fiskemel og til fiskeensilasje av materiale i kategori 1, 2 og 3. Blant annet blir det påpekt at et anlegg hadde bearbeidet og lagret kategori 3 materiale av fisk siden februar 2010, uten at anlegget på den tiden var godkjent for denne type virksomhet.

Selv om det var biprodukthåndtering som var tema for denne revisjonen, ble det også påpekt at de hygieniske forholdene i to av de besøkte bedriftene som produserte mat og fôr, ikke var i tråd med kravene i gjeldende lovgiving. Fisk.no har tidligere omtalt resultater fra Mattilsynets eget tilsyn med fiskebiprodukter i fjor.

Les også: Resultater fra tilsyn med fiskebiprodukter 2009 06.07.2009

Forbedringer og anbefalinger

ESA fant en bedring i tidligere observasjoner, i de offentlige kontrollene knyttet til forbudet om proteiner av animalsk opprinnelse til dyrefôr og bruk av kjøttbeinmel som organisk gjødsel.

Rapporten inneholder en rekke anbefalinger til Mattilsynet for å identifisere og utbedre mangler ESA avdekket. Blant annet kan samarbeidet og koordineringen mellom Mattilsynet og KLIF/ Fylkesmannen bli bedre.

– Rapporten blir et nyttig verktøy i arbeidet med å få på plass et styrket kontrollsystem, sier Berge.

Mattilsynet ser på en slik gjennomgang av forvaltningen innenfor området biprodukter som svært nyttig.

– Biproduktforordningen har vært gjeldende i norsk regelverk siden 2007. Selv om mye er på plass og fungerer, vil det alltid være rom for forbedringer, sier Berge.

Om ESA-revisjonen

Revisjonen ble utført i regionene Rogaland og Agder, Hedmark og Oppland samt Troms og Finmark.

ESA-inspektørene satte fokus på håndtering av animalske biprodukter fra de oppstår til de er ferdig håndtert og prosessert, samt på brukere av sluttproduktene. Reiseruten inkluderte derfor besøk både hos næringsmiddelbedrifter og avfallshåndteringsanlegg, i tillegg til gårder og pelsdyrfarmer.

I Troms og Finnmark hadde inspektørene fokus på håndtering av avfall i fjerntliggende områder der det ikke var mulighet for behandling av avfall på prosesseringsanlegg.

Representanter fra Fylkesmannen i de tre regionene har vært aktivt med i de deler av revisjonen der vi har et felles forvaltningsansvar. Mattilsynet er ansvarlig for menneskers og dyrs helse, mens KLIF og Fylkesmannen vurderer miljøspørsmål i forbindelse med forbrenning, biogass, deponi og nedgraving.