Regulering av fisket etter tobis i 2011

Del saken

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2011.

I tråd med tilrådingar frå Havforskingsinstituttet er det fastsett ein kvote på 60 000 tonn i norske farvatn.

Les også: Mindre tobiskvote og ingen øyepål 26.10.2010

Fiskeridirektoratet og Havforskingsinstituttet har i samarbeid med næringa arbeidd med ein ny forvaltningsmetode for tobis. Ein vil no gå over til områdebasert forvaltning. Det vil seie at norske farvatn blir delt inn i fleire område som skal opnast og stengjast annakvart år. På denne måten vil ein del av gytebestanden i eit område vere freda kvart år. Slik vil ein sikre målet om berekraftige tobisbestandar på alle viktige felt, skriv Fiskeri- og kystdepartementet i ei pressemelding.

I tillegg er det fastsett ein kvote på 20 000 tonn i EU-sona, i tråd med den bilaterale kvoteavtalen mellom Noreg og EU.

For 2011 vil områda 1a, 2a og 3a vere opne for fiske, sjå kartet under og forskrift for detaljar.

Kart over områder for fiske av tobis

Les meir
•  Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2011