Har oppnemnt arbeidsgruppe

Fiskeri- og kystdepartementet har i dag oppnemnt arbeidsgruppa som skal sjå på råfisklova og erfaringane med bruk av meklingsinstans.

Departementet kunngjorde i byrjinga av november at det skulle oppnemnast ei arbeidsgruppe som skal foreta ein gjennomgang av råfisklova.

– Bakgrunnen er den tidlegare prøveordninga med å bruke mekling når det har vore usemje om fastsetjinga av minstepris på fisk, og behovet for å foreta ein lovteknisk gjennomgang av lova, uttalte fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen den gong.

Arbeidsgruppa skal innanfor mandatet vurdere:

  • Erfaringane frå prøveordninga med meklingsinstans ved usemje om fastsetting av minstepris på omsetning av fisk i første hand og den evalueringa som er gjort av prøveordninga, og eventuelt foreslå tiltak.
  • Oppdatering av råfisklova i høve til utviklinga av salslagssystemet etter at lova vart vedteken i 1951.

Les også: Skal vurdere råfiskloven 05.11.2010

Arbeidsgruppa

Arbeidsgruppa skal ha åtte medlemmer. Sju medlemmer vert utnemnt etter forslag frå Norges Fiskarlag (to medlemmer), Norges Kystfiskarlag (eit medlem), Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (to medlemmer), Norske Sjømatbedrifters Landsforening (eit medlem), og Landsorganisasjonen i Norge (eit medlem). Det skal i tillegg utnemnast ein uavhengig leiar for gruppa.

På bakgrunn av forslag om medlemmer frå dei aktuelle organisasjonane, har fiskeri- og kystministeren valt følgjande personar til å delta i arbeidsgruppa:

Namn: Foreslått av:
Ove Midttun (leiar)
 
August Fjeldskår
(vara Heidi Rånes)
Norges Fiskarlag
Johannes Nakken
(vara Sveinung Flem)
Norges Fiskarlag
Gerd Kristoffersen
(vara Paul Jensen)
Norges Kystfiskarlag
Nils Williksen
(vara Jurgen Meinert)
NSL
Grethe Fossli
(vara Marta Valdes)
LO
Kristin Alnes
(vara Liv Monica Stubholt)
FHL
Magnar Pedersen
(vara Geir Ove Ystmark)
FHL