Strukturering viktig for kystfiskeflåten

Strukturering har vært en avgjørende faktor for lønnsomhet og fornying, sier Tom Tobiassen, som krever 3 + 3 strukturering for alle flåtegrupper.

– Strukturering innenfor kystfiskeflåten har vært en avgjørende faktor for å kunne opprettholde en viss lønnsomhet i kystfiskeflåten og for å kunne få til en viss fornying av flåten. Særlig gjelder dette i en situasjon der prisene på ilandbrakt råstoff sank dramatisk på kort tid. Strukturordningen har også hatt stor betydning for det å kunne rekruttere unge fiskere inn i næringen.

Det sier styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Tom Tobiassen, etter at organisasjonen i hele år har arbeidet for å få forbedret strukturkvoteordningen, blant annet ved at også flåten under 11 meter skal kunne få strukturere.

– Fiskeriministeren må ta grep mot urettferdig ordning

Det har de siste par årene vært mange diskusjoner rundt strukturering av kystfiskeflåten. Det var som kjent i 2003 det først ble gitt anledning til å slå sammen flere kvoter på samme fartøy. Grensen ble satt ved at hvert fartøy over 15 meter kunne ha maksimum 3 torskekvoter og 3 sildekvoter. Med ny Regjering høsten 2005 ble det innført en strukturpause mens ordningen ble evaluert. Da det igjen ble åpnet for strukturering var det innenfor en grense på 2 + 2 eller 1 + 3 kvoter samt at sammenslåing av kvoter skulle være tidsbegrenset til 20 år. Det ble samtidig innført en strukturordning for fartøygruppen 11 – 15 meter innenfor en ordning 1 + 2; altså enten 1 torskekvote og 2 sildekvoter eller 1 sildekvote og 2 torskekvoter. Dette ble en betydelig dårligere ordning enn det som øvrige fartøygrupper har som tilbud.

– Dette betyr at det er store ulikheter i forhold til kystfiskeflåtens muligheter til å strukturere. Det er en urettferdighet som vi i lang tid har arbeidet med å få bort ved at det gjentatte ganger har vært satt fram krav om at alle flåtegrupper må få anledning til å strukturere 3 + 3, sier Tobiassen.

– En slik urettferdighet kan vi ikke akseptere, og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen må nå ta grep for å få rettet opp skjevheten sier Tom Tobiassen i en pressemelding.

Han legger videre til at det er nødvendig at også både lokale og regionale politikere tar tak i saken og arbeider sammen med fiskarlaget i denne saken.

– Det står også i veldig stor grad om at de enkelte kystdistriktene skal ha en lønnsom fiskerinæring som også evner å trekke til seg ungdommen avslutter styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Tom Tobiassen.