Aker Seafoods henter kapital

Aker Seafoods skal gjennomføre en emisjon på fra 160 til 180 millioner kroner, som sammen med andre tiltak reduserer netto rentebærende gjeld med ca 250 millioner kroner.

Her følger børsmeldingen:

Aker Seafoods styrker selskapets finansielle stilling

Styret i Aker Seafoods ASA har i dag besluttet å gjennomføre tiltak som styrker sjømatselskapets finansielle posisjon og øker den industrielle handlefriheten. Dette skjer gjennom reduksjon av gjeld og tilførsel av egenkapital.

Aker Seafoods har lykkes med sitt tilbud om tilbakekjøp av et obligasjonslån som er notert på Island. I samsvar med tilbudet som ble offentliggjort 2. juli i år, vil finansieringen av tilbakekjøpet, forutsatt at generalforsamlingen gir sin tilslutning til det, bestå av fremmedkapital kombinert med kapital fra eierne.

– Dette gir oss et godt finansielt grunnlag for å satse videre. Selskapets netto rentebærende gjeld reduseres betydelig, og samtidig sikres Aker Seafoods en langsiktig finansiering av selskapet. Vi har kjøpt en moderne tråler, og sammen med fortsatt satsning på foredlingssegmentet vil Aker Seafoods stå enda sterkere i satsingen på fersk og frossen kvalitetsfisk til Europa, sier konsernsjef Yngve Myhre.

Reduksjon av rentebærende gjeld

Aker Seafoods obligasjonslån på Island (ISIN No: IS 0000010874) kjøpes tilbake av selskapet. Per 6. august har obligasjonseiere som til sammen representerer 96 prosent av lånet, akseptert tilbudet. Oppgjøret til obligasjonseierne er ventet å skje rundt 2. september.

Som ledd i finansieringen av tilbakekjøpet har Aker Seafoods sikret finansiering i et seks års lån gjennom et lånesyndikat.

Tilbakekjøpet av obligasjonslånet, emisjon, investeringer og kapitalfrigjøringstiltak vil redusere netto rentebærende gjeld med ca. 250 millioner kroner i løpet av høsten 2009.

Ny egenkapital

Aker Seafoods tar sikte på å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon i intervallet fra 160 til 180 millioner kroner. Styret i selskapet foreslår at emisjonen gjennomføres med fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer. Tegningsrettene vil bli notert på Oslo Børs.

160 millioner av emisjonen er garantert av Aker og andre større aksjonærer i Aker Seafoods.

I tillegg foreslår styret at de gis en fullmakt til emisjon på inntil 10 prosent av nye antall aksjer i Aker Seafoods. Aksjene vil kunne benyttes som oppgjør for kjøp av virksomhet, til utstedelse av aksjer til selskapets ansatte eller for øvrig i tilknytning til selskapets vanlig virksomhet etter beslutning av styret.

Aker Seafoods vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling 28. august for å ta stilling til emisjonen. Forutsatt generalforsamlingens godkjenning, forventes perioden for tegning av aksjer og handel med tegningsretter å løpe fra 3. september til 17. september 2009.

Styret i Aker Seafoods foreslår følgende vilkår for emisjonen med fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer:

Aksjekapitalen i Aker Seafoods økes med inntil 180 millioner kroner ved utstedelse av inntil 36 millioner nye aksjer. Eksisterende aksjonærer i selskapet per 28. august, registrert i VPS per 2. september, vil motta omsettelige tegningsretter for kjøp av nye aksjer i Aker Seafoods. En gammel aksje i Aker Seafoods vil gi rett til å bli tildelt 0,740 nye aksjer i selskapet. Tegningsrettene vil være omsettelige på Oslo Børs med tickeren AKST. Tegningsretter som ikke benyttes eller selges i tegningsperioden, vil opphøre og være verdiløse i etterkant.

Tegningskursen i emisjonen er 5 kroner per ny Aker Seafoods aksje. I forhold til sluttkurs 5. august 2009, 8,25 kroner, er dette en rabatt på 39,4 prosent.

Etter gjennomføringen av den planlagte fortrinnsrettsemisjonen vil aksjekapitalen i Aker Seafoods være inntil 423 230 080 kroner, med inntil 84 646 016 aksjer med en pålydende verdi på 5 kroner.

Styret i Aker Seafoods foreslår at fullmakten for emisjonen av inntil 10 prosent av nye antall aksjer også forutsettes gjennomført til 5 kroner per aksje.

Arctic Securities ASA er finansiell rådgiver og Wikborg, Rein & Co er juridisk rådgiver i emisjonen med fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer og i forbindelse med refinansiering av gjeld.