La fram tildelingsbreva for 2011

Fiskeri- og kystdepartementet har lagt fram tildelingsbreva for løyvingar i 2011, til forsking, tilsyn og etatar med vidare.

Tildelingsbreva gjev løyvingane til og fastset mål og strategiar for dei verksemdeme som er knytte til Fiskeri- og kystdepartementet.

Les meir
Tildelingsbreva for 2011 kan lastast ned her:
•  Havforskingsinstituttet (pdf)
•  Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking (pdf)
•  Innovasjon Noreg (pdf)
•  Noregs forskingsråd (pdf)
•  Kystverket (pdf)
•  Nofima (pdf)
•  Fiskeridirektoratet (pdf)
•  Redningsselskapet (pdf)
•  Samfunnet Jan Mayen (pdf)
•  Veterinærinstituttet (pdf)
•  Garantikassen for fiskere (pdf)

Les også: La fram tildelingsbreva for 2010 19.01.2010