La fram tildelingsbreva for 2011

Fiskeri- og kystdepartementet har lagt fram tildelingsbreva for løyvingar i 2011, til forsking, tilsyn og etatar med vidare.

Tildelingsbreva gjev løyvingane til og fastset mål og strategiar for dei verksemdeme som er knytte til Fiskeri- og kystdepartementet.

Desse tildelingsbreva for 2011 vart lagt fram:

 • Havforskingsinstituttet
 • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking
 • Innovasjon Noreg
 • Noregs forskingsråd
 • Kystverket
 • Nofima
 • Fiskeridirektoratet
 • Redningsselskapet
 • Samfunnet Jan Mayen
 • Veterinærinstituttet
 • Garantikassen for fiskere

Les også: La fram tildelingsbreva for 2010 19.01.2010