Nye lospliktbestemmelser innført

Del saken

Fra og med 1. januar 2011 er forskriften om plikt til å bruke los i norske farvann endret.

De nye bestemmelsene har medført at den gamle farledsbevisforskriften er opphevet, ettersom bestemmelsene om farledsbevis er tatt inn i lospliktforskriften. Samtidig er forskrift om at los skal nyttes i Grenlandsområdet, og forskrift om dispensasjon fra forskrift om at los skal nyttes i Grenlandsområdet, opphevet, melder Kystverket.

Endringene innebærer blant annet at den generelle grensen for losplikt ikke lengre er 500 BT. Etter de nye bestemmelsene er alle fartøy med en lengde på 70 meter eller mer lospliktige. Dette gjelder for alle fartøy, også fartøy som seiler i innenriksfart og fiskefartøy.

For fartøy som frakter farlig eller forurensende last, som er regulert i SOLAS/MARPOL, og for passasjerfartøy er grensene for losplikt strengere.

Losplikten kan i henhold til forskriften tilfredstilles gjennom å bruke statslos, eller ved benytte gyldig farledsbevis. I en overgangsperiode, fram til 1. januar 2013, kan fartøy som ikke var lospliktige før 1. januar 2011 likevel seile uten statslos eller farledsbevis. Men de må betale losberedskapsgebyr på lik linje med andre lospliktige fartøy. Denne overgangsperioden vil gi brukerne tid til å kunne innrette seg etter de nye bestemmelsene som f.eks å anskaffe seg farledsbevis. 

Les mer
Se den endrede lospliktforskriften og forskriften om endringsbestemmelsene her:
•  FOR 1994-12-23 nr 1129: Forskrift om plikt til å bruke los i norske farvann
•  FOR 2010-12-07 nr 1588: Forskrift om endring i forskrift om plikt til å bruke los i norske farvann 

Relaterte artikler
•  Effektivisering av lostjenesten 01.12.2010
•  Fiskarlaget sier nei til krav om losplikt 04.08.2010 
•  Fiskebåt sier nei til losplikt for store fiskefartøy 20.07.2010 
•  Drøftet ny lospliktforskrift 10.06.2010
•  - Grunnstøtinger og kollisjoner vil øke 19.05.2010
•  Nedgang i antall ulykker med los om bord 07.02.2010