Fiskefartøy som brukes som lasteskip

Sjøfartsdirektoratet presiserer at fiskefartøy kun har lov til å frakte egen fangst. Frakt av fisk utover dette krever sertifisering som lasteskip.

I senere tid er Sjøfartsdirektoratet blitt oppmerksom på fiskefartøy som opererer som lasteskip ved å frakte fisk eller fiskeavfall for andre.

I et brev til næringen presiserer Sjøfartsdirektoratet at det for fiskefartøy, det vil si fartøy som kun har sertifikat som fiskefartøy, ikke er tillatt å føre annen last enn egen fangst fra fiskefeltet til mottaksanlegg.

Unntatt fra denne bestemmelsen gjelder fisk som overtas vederlagsfritt og blir betraktet som egen fangst, når fartøyet som har fått fangsten ikke har kapasitet til selv å ta om bord hele fangsten. I tillegg gjelder unntak for fartøy som har godkjent kjøpetillatelse fra Fiskeridirektoratet for produksjon om bord og som inngår i førstehånds omsetning.

Krever sertifisering som lasteskip

Frakt av fisk, fiskeavskjær eller annen type last fra en havn til en annen havn, for andre fartøy, ved omlasting eller ved lasting fra låssatt fangst krever sertifisering som lasteskip. Fiskefartøy kan oppnå slik sertifisering som lasteskip om kravene som gjelder for lasteskip er imøtekommet. Flere fartøy har pr. i dag slik dobbeltsertifisering og opererer enten som fiskefartøy eller som lasteskip.

Direktoratet ber eiere og førere av fartøy som ikke har sertifisering som lasteskip, om å forholde seg til regelverket og ikke operere som lasteskip.

I en overgangsperiode, inntil det er bygget opp tilstrekkelig kapasitet i lasteskipsnæringen, vil det i enkelte tilfeller kunne gis dispensasjon for fiskefartøy til å frakte fiskelast.

Det må i så tilfelle innsendes en dispensasjonssøknad til Sjøfartsdirektoratet om hvorfor et fiskefartøy ønskes anvendt til lasten og hvor det dokumenteres at det ikke er ledig kapasitet i lasteskipsnæringen til å frakte lasten.

Det er nylig publisert et eget runskriv som gir en veiledning for hvilke krav som må tilfredsstilles for å få tilleggssertifisering som lasteskip.