Norway Pelagic legger ned i Bergen

Norway Pelagic avslutter produksjon i Bergen (NP Bergen) og erstatter kapasitet igjennom strategiske investeringer, blant annet med utbygging i Måløy.

Selskapets lagerkapasitet vil utvides ved at det bygges et nytt fryselager i Måløy med en kapasitet på ca 20.000 tonn. Produksjonskapasiteten vil også økes ved investeringer og effektivisering på andre Norway Pelagic-anlegg, skriver Norway Pelagic ASA i en børsmelding.

– Færre og mer kostnadseffektive anlegg er en nødvendig utvikling i næringen for å få fortsatt lønnsom drift. De ekstremt høye sildekvotene de siste årene har gjort at konsolideringen i næringen har tatt lengre tid en først antatt, men nå ser vi for oss en videre strukturering, og høyere verdiskapning av hvert kilo fisk som leveres i Norge, sier administrerende direktør i Norway Pelagic ASA, Gunnar Domstein, i en kommentar.

Avslutter leieavtale hos GC Rieber Eidendom

Norway Pelagic har besluttet ikke å benytte seg av opsjon til å forlenge leieavtale med GC Rieber Eiendom AS, vedrørende leie av produksjonsfasilitetene til NP Bergen. Avtalen utløper 30.06.2011.

NP Bergen produserte ca 25.000 tonn råstoff i 2010, derav hovedsakelig sild og makrell, men også hestemakrell, lodde og brisling. Anlegget har hatt en daglig produksjonskapasitet på ca 350 tonn og en fryselagerkapasitet på ca 9.500 tonn.

Anlegget har gitt gode bidrag i Norway Pelagic, men legges nå ned. Hovedårsaken er Norway Pelagics strategi om å effektivisere driften over til færre og større anlegg. Dessuten har NP Bergen også hatt en ulempe i forhold til lokalisering i tettbebygd og sentrumsnært område og til at frysekompressorene er freon-basert. Begge forhold vurderes å være miljømessig ugunstige og lite fremtidsrettede, skriver selskapet.

De ansatte ved NP Bergen vil få tilbud om arbeid ved andre Norway Pelagic-anlegg.

Norway Pelagic leier eiendommen, men eier selv driftsmidlene. Driftsmidlene vil Norway Pelagic kunne flytte til andre anlegg for kapasitets- og effektivitetsforbedringer.

Investerer 65 millioner kroner i Måløy

I forbindelse med avslutning av NP Bergen er det også vedtatt at Norway Pelagic vil gjennomføre strategiske investeringer for å erstatte bortfall av kapasitet. Den største investeringen er utbygging av fryselager i Måløy tilknyttet NP Måløy, med en lagringskapasitet på 20.000 tonn. Kostnadsramme på investeringen er ca 65 MNOK.

Med denne investeringen forventer selskapet følgende:

  • Reduserte kostnader til leie av eksterne lager
  • Mulighet til i større grad lagre varer for kunder
  • Større fleksibilitet til å kunne lagre varer selv i forhold til å holde varelager i eksportmarkedene
  • Enklere å unngå produksjonsstans pga fulle lager i høysesong
  • Reduserte kostnader knyttet til logistikk og flytting av varer
  • Gunstig lokalisering i forhold til containerskipning av makrell
  • Lagringskapasiteten kan også benyttes av nærliggende NP anlegg

For øvrig vil Norway Pelagic gjennomføre mindre investeringer i kapasitet og effektivitet, blant annet på anleggene NP Liavåg og NP Florø. Samlet vil dette kunne erstatte den kapasitet som en mister med nedleggelse av NP Bergen. Samlet sparte faste kostnader ved nedleggelse av NP Bergen er estimert til minst 10 MNOK per år.